บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ประชุม : 6/1/2565 9:00:00- 6/1/2565 12:00:00
17 51 867 433.50
  รวมทั้งหมด : 17 51 867 433.50