บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564
ส่วนราชการ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ประชุม : 5/1/2565 13:30:00- 5/1/2565 16:30:00
10 32 320 160.00
2 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ประชุม : 14/1/2565 10:00:00- 14/1/2565 12:00:00
6 7 42 21.00
  รวมทั้งหมด : 16 39 362 181.00