บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 ประชุมคณะกรรมการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1/2565
ส่วนราชการ : กองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ประชุม : 21/1/2565 10:00:00- 21/1/2565 12:00:00
17 45 765 382.50
  รวมทั้งหมด : 17 45 765 382.50