บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1/65
ส่วนราชการ : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ประชุม : 19/1/2565 13:00:00- 19/1/2565 16:00:00
14 71 994 497.00
2 คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1/65
ส่วนราชการ : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ประชุม : 25/1/2565 9:30:00- 25/1/2565 12:00:00
8 5 40 20.00
  รวมทั้งหมด : 22 76 1,034 517.00