ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1974
ชื่อสมาชิก : ชลลดา ปัญญา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : chonlada_p@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/10/2558 16:26:52
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/10/2558 16:26:52


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการจัดบริการทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการของเครือข่ายนักศึกษาพิการ และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายนักศึกษาพิการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่นักศึกษาพิการได้