Blog : บทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รหัสอ้างอิง : 71
ชื่อสมาชิก : อาบทิพย์ กาญจนวงศ์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : arbthip@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/1/2554 8:42:58
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/1/2554 8:42:58

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : บทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ในสำนักงานฯ เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. พบว่า การดำเนินงานกิจกรรมโครงการมีบางโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ และ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เมื่อกิจกรรมดำเนินการเสร็จสิ้น จึงทำให้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งงานนโยบาย แผน ฯ ได้มีการกำหนดระยะเวลาการเสนอโครงการก่อนการดำเนินการอย่างน้อย 10 วันทำการ ที่ผ่านมาส่วนมากผู้รับผิดชอบไม่ได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งผู้รับผิดชอบโครงการไม่แจ้งให้หน่วยพัสดุดำเนินการในการขออนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการ จึงทำให้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากไม่สามารถทำเรื่องย้อนหลังได้ ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรม ในแต่ละปีงบประมาณควรจัดทำปฏิทิน หรือกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้สามารถที่จะจัดทำ ย.002 ของทุกกิจกรรมตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ แล้วจึงจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ก่อนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมควรปฏิบัติดังนี้ 1. จัดทำ ย.002 ก่อนการดำเนินงานโครงการ 2. เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติให้ทำบันทึกขออนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ ก่อนการจัดกิจกรรม 10 วันทำการ 3. เมื่อได้รับการอนุมัติอนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ กรณี มีการจัดซื้อจัดจ้างแจ้งหน่วยพัสดุดำเนินการขออนุมัติ 4. เมื่อได้รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการอนุมัติ จึงจัดทำเอกสารการยืมเงิน โดยแนบ โครงการที่รับการอนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ และ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการอนุมัติ
บทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ » การจัดทำโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ของคณะบริหารธุรกิจ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1266  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาบทิพย์ กาญจนวงศ์  วันที่เขียน 23/7/2562 16:23:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 23:30:23
บทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ » KM แนวทางการทวนสอบรายวิชา
แนวทางการทวนสอบรายวิชา ควรมีการทวนสอบ อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
คำสำคัญ : KM  การทวนสอบรายวิชา  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2414  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาบทิพย์ กาญจนวงศ์  วันที่เขียน 13/3/2561 14:27:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 0:39:45
บทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ » KM แนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรม
คำสำคัญ : KM  การดำเนินงานโครงการกิจกรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2278  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาบทิพย์ กาญจนวงศ์  วันที่เขียน 13/3/2561 11:04:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 20:36:34

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้