Blog : KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสอ้างอิง : 1514
ชื่อสมาชิก : เยาวลักษณ์ ลิลิต
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yaowaluck@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 18/4/2557 16:04:43
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/4/2557 16:04:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการความรู้ ที่มีอยู่ กระจัดการกระจายในองค์มาจัดระบบและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนางานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจหรือด้านสังคมควรเริ่มต้นจากกระบวนการคิดโจทย์วิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ หรือศาสตร์อื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยการพัฒนางานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ มีแนวทางดังต่อไปนี้ 1. การคิดหัวข้อโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์หรือความต้องการของแหล่งงบประมาณ โครงการวิจัยที่เป็นปัญหาหรือความต้องการของภาคเอกชน โครงการวิจัยทางสังคมที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน เป็นต้น 2. การเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นๆ หรือหน่วยงานอื่น เช่น การร่วมมือกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1418  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 5/9/2562 16:22:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 14:19:23
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ
สืบเนื่องมาจากที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับงบประมาณโครงการลักษณะ Project Base เป็นจำนวนหลายโครงการ มีผู้รับผิดชอบดำเนินการหลายคน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการขั้นตอนการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายถูกต้องตามกฎระเบียบ เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าว
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2184  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 12/7/2561 15:48:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 14:26:15
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2770  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 19/4/2561 16:44:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/8/2565 20:14:20
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2528  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 19/4/2561 16:27:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 0:23:31
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยที่ดีในมุมมองของผู้ประเมิน
บทความวิจัย เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำเอาสาระสำคัญของงานวิจัยเขียนเป็นบทความที่มีความกระชับ เข้าใจง่าย แสดงผลการวิจัยอย่างชัดเจน ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ในส่วนที่เป็นความคิดเห็นต้องนำเสนอตามเหตุผล และอ้างอิงตามหลักการทางวิชาการด้วย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2517  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 20/6/2560 16:45:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/8/2565 23:23:34
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ หัวข้อ โครงการเสวนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การศึกษาในยุคที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพอย่างทั่วถึง การจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลก ผู้สอนต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความสำเร็จทั้งด้านการทำงานและดำเนินชีวิต คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตระหนังถึงความสำคัญในการนำรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพการสอนของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้เกิดเรียนรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงจัดให้มีการเสวนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อประโยชน์แก่คณะฯ ต่อไป
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2630  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 26/8/2559 13:56:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/8/2565 23:40:54
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง "การสร้างความเข้าใจในการเขียนข้อตกลงภาระงาน (TOR) และรายงานภาระงานตามข้อตกลงฯ (APS ป.สน.02)"
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการเขียนข้อตกลงภาระงาน (TOR) และรายงานภาระงานตามข้อตกลงฯ (APS ป.สน.02)” ในวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้อง E122 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้บุคลากรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2603  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 25/8/2559 15:00:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/8/2565 19:51:47
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง "การได้มาซึ่งโจทย์วิจัย จากพื้นฐานสู่การยอมรับระดับนานาชาติ"
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และจัดการความรู้ด้านงานวิจัย โดยการจัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง "การได้มาซึ่งโจทย์วิจัย จากพื้นฐานสู่การยอมรับระดับนานาชาติ" เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ในการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของคณะฯ และหน่วยงานภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในครั้งนี้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2356  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 9/6/2559 16:10:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 14:01:31
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
ตามประกันคุณภาพการศึกษาปี 2557 ทุกหลักสูตรจะต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชา ดังนั้นคณะฯ จึงได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2596  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 9/9/2558 19:18:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 4:11:49
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนา หัวข้อ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร
ตามที่ประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร เพื่อให้ค้นหาแนวปฏิบัติในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2693  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 9/9/2558 18:03:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/8/2565 23:41:24
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนำเสนองาน
และทักษะความรู้ ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด และมีความเอื้ออาทรต่อกันจากการที่ได้ไปพัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรม สัมมนาหรือดูงาน แล้วให้นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนำเสนองาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการจัดความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2589  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 9/9/2558 16:32:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/8/2565 23:40:59
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » การกำหนดกรอบตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตามที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการจัดการความรู้ โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีสรรถนะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและสามารถปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสารมารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2458  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 22/7/2558 15:48:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/8/2565 23:41:20

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้