ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1513
ชื่อสมาชิก : สาลินี ไพรัช
เพศ : หญิง
อีเมล์ : salinee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 18/4/2557 9:15:35
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/4/2557 9:15:35


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
1. การถอดบทเรียนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์