KM แนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรม
วันที่เขียน 13/3/2561 11:04:29     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 16:10:49
เปิดอ่าน: 1775 ครั้ง

KM แนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ในสำนักงานฯ เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. พบว่า การดำเนินงานกิจกรรมโครงการมีบางโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ และ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เมื่อกิจกรรมดำเนินการเสร็จสิ้น จึงทำให้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งงานนโยบาย แผน ฯ ได้มีการกำหนดระยะเวลาการเสนอโครงการก่อนการดำเนินการอย่างน้อย 10 วันทำการ ที่ผ่านมาส่วนมากผู้รับผิดชอบไม่ได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งผู้รับผิดชอบโครงการไม่แจ้งให้หน่วยพัสดุดำเนินการในการขออนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการ จึงทำให้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากไม่สามารถทำเรื่องย้อนหลังได้ ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรม ในแต่ละปีงบประมาณควรจัดทำปฏิทิน หรือกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้สามารถที่จะจัดทำ ย.002 ของทุกกิจกรรมตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ แล้วจึงจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ก่อนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมควรปฏิบัติดังนี้ 1. จัดทำ ย.002 ก่อนการดำเนินงานโครงการ 2. เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติให้ทำบันทึกขออนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ ก่อนการจัดกิจกรรม 10 วันทำการ 3. เมื่อได้รับการอนุมัติอนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ กรณี มีการจัดซื้อจัดจ้างแจ้งหน่วยพัสดุดำเนินการขออนุมัติ 4. เมื่อได้รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการอนุมัติ จึงจัดทำเอกสารการยืมเงิน โดยแนบ โครงการที่รับการอนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ และ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการอนุมัติ

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » เตาถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ และการผลิตถ่านชีวภาพ
ในปัจจุบัน มีหลายวิธีในการผลิตถ่านชีวภาพ และมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่เตาผลิตถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ ที่ใช้เพื่อผลิตถ่านชีวภาพ
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 22/8/2563 23:34:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 10:46:18   เปิดอ่าน 135  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์
ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามันสําปะหลัง ซ...
biochar  kiln  กราฟีน  ความร้อน  ดูดซับ  ตัวเร่ง  เตา  เตาไบโอชาร์  ถ่าน  ถ่านชีวภาพ  บำบัดน้ำเสีย  ไบโอชาร์  ปนเปื้อน  ปรับปรุงดิน  ปุ๋ยหมัก  ผักสวนครัว  ไม้ผล  โลหะหนัก  สมุนไพร  สารเคมีปนเปื้อน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 26/10/2562 20:32:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 16:09:26   เปิดอ่าน 12336  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา » ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กลุ่มนั...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ชลลดา ปัญญา  วันที่เขียน 10/10/2562 10:59:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 16:04:45   เปิดอ่าน 2029  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปองค์ความรู้ในการเข้าร่วมอบรม เรื่อง "บล็อกเชน" » บล็อกเชน (Blockchain) กับการใช้งานประโยชน์
เทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain Technology) เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชน คือ ตัวดีเอนเอ ที่เปิดพื้นที่ทางดิจิทัล ที่สร้างความไว้ใจ ความโปร่งใส การกระจายอำนาจ(และการสร้างเครือข่ายสำหรับทุกคนเกิดขึ้นได้อย่าง...
Blockchain  บล็อกเชน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน จักรกฤช เตโช  วันที่เขียน 28/9/2562 17:08:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 14:59:47   เปิดอ่าน 5331  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง