องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ
วันที่เขียน 12/7/2561 15:48:39     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 14:26:15
เปิดอ่าน: 2184 ครั้ง

สืบเนื่องมาจากที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับงบประมาณโครงการลักษณะ Project Base เป็นจำนวนหลายโครงการ มีผู้รับผิดชอบดำเนินการหลายคน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการขั้นตอนการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายถูกต้องตามกฎระเบียบ เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าว

 

          การพัฒนางานวิจัยให้เกิดการบูรณาการในหลายๆ ด้าน ควรเริ่มต้นจากกระบวนการคิดโจทย์วิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ หรือศาสตร์อื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยการพัฒนางานวิจัยให้เกิดการบูรณาการ มีแนวทางดังต่อไปนี้

  1. การคิดหัวข้อโครงการวิจัยให้เชื่อมโยงตั้งแต่ 2 องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์หรือความต้องการของแหล่งบประมาณ
  2. การเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นๆ หรือหน่วยงานอื่น เช่น การร่วมมือกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัย โดยมีแรงจูงใจในการจัดทำโครงการวิจัยจากหลายๆ ปัจจัย อาทิเช่น

                   - ปัญหาที่พบซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม รายได้ หรือสิ่งแวดล้อม

                   - เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี

                   - พันธมิตร หรือคนที่คอยช่วยเหลือ เช่น บุคลากรต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวก

                   - มีเป้าหมายที่ชัดเจน

  1. กระบวนนำโครงการวิจัยเพื่อการบูรณาการ

          - งานวิจัยนั้นต้องมีการตกผลึกเป็นองค์ความรู้ แล้วนำมาถ่ายทอดโดยมีการบูรณาการกับงานด้านอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน  การบริการวิชาการ

          - งานวิจัยนั้นต้องนำไปใช้ได้จริง โดยร่วมกันกับศาสตร์อื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงง่ายและเกิดผล

          - หากงานวิจัยที่นำมาบูรณาการ เกิดความคาบเกี่ยว หรือมีทิศทางไปในทางเดียวกันกับศาสตร์อื่นๆ ควรมีการพูดคุยเพื่อกำหนดทิศทางการบูรณาการ เพื่อป้องกันการทับซ้อนของงานวิจัย

          - นักวิจัยต้องมีความกระตือรือร้น และค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

 

เอกสารอ้างอิง

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=809
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/8/2565 16:45:24   เปิดอ่าน 519  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 13:00:39   เปิดอ่าน 1034  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง