KM แนวทางการทวนสอบรายวิชา
วันที่เขียน 13/3/2561 14:27:02     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/8/2564 7:16:25
เปิดอ่าน: 2358 ครั้ง

แนวทางการทวนสอบรายวิชา ควรมีการทวนสอบ อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

สรุป แนวทางการทวนสอบรายวิชา เมื่อ  6 ธันวาคม 2560 กระบวนกร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  ฟองเพชร

แนวทางการทวนสอบรายวิชา ควรมีการทวนสอบ อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

ระหว่างภาคการศึกษา

ควรทวนสอบ ถึงรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  ข้อสอบกลางภาคการศึกษา และข้อสอบปลายภาคการศึกษา กรณีรายวิชาใดที่มีการสอบระหว่างภาคการศึกษามากกว่า 1 ครั้ง ข้อสอบจะต้องได้รับการทวนสอบทุกครั้งที่มีการสอบ การทวนสอบข้อสอบควรเป็นไปตามแนวทางการสร้างข้อสอบที่ดี

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

ควรทวนสอบการจัดการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ 3  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ 3 กรรมการทวนสอบจะต้องทวนสอบรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้สอบได้กำหนดไว้ใน มคอ 3 ชิ้นงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนได้ทำระหว่างภาคการศึกษา โดยผู้สอนจะต้องนำงานทั้งหมดของนักศึกษามาให้กรรรมทวนสอบทำการสุ่มตรวจ  ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการที่ให้นักศึกษาทำงานชิ้นและหลักเกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงานนั้นมาประกอบการพิจารณา  กระดาษคำตอบข้อสอบที่สอบและหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อ โดยผู้สอนจะต้องนำข้อสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมดของนักศึกษามาให้กรรมการทวนสอบสุ่มตรวจ  กรรมการทวนสอบจะต้องพิจารณาแผนการสอนและแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ใน มคอ 3 ว่าผู้สอนได้ดำเนินตามแผนหรือไม่  ทวนสอบดูวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ 3 กับการดำเนินการจริงสอดคล้องกันหรือไม่ ใช้วิธีการสอนเป็นไปตามแผนการสอนหรือไม่

แนวปฏิบัติที่ดี

          กรรมการทวนสอบจะต้องทวนสอบรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ใน มคอ 3 ดังนั้นข้อสอบที่ออกจะต้องนำ Boom’s Taxonomy มากำหนดการวัดผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนต้องการให้เกิดผลการเรียนรู้แก่นักศึกษาตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา จึงควรมีการจัดทำแผนผังการทดสอบ (Testing Map) และตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint) ของแต่ละรายวิชาเพื่อให้กรรมการทวนสอบตามแผนที่กำหนดไว้

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/8/2564 22:03:57   เปิดอ่าน 186  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง