KM แนวทางการทวนสอบรายวิชา
วันที่เขียน 13/3/2561 14:27:02     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 3:42:46
เปิดอ่าน: 2024 ครั้ง

แนวทางการทวนสอบรายวิชา ควรมีการทวนสอบ อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

สรุป แนวทางการทวนสอบรายวิชา เมื่อ  6 ธันวาคม 2560 กระบวนกร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  ฟองเพชร

แนวทางการทวนสอบรายวิชา ควรมีการทวนสอบ อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

ระหว่างภาคการศึกษา

ควรทวนสอบ ถึงรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  ข้อสอบกลางภาคการศึกษา และข้อสอบปลายภาคการศึกษา กรณีรายวิชาใดที่มีการสอบระหว่างภาคการศึกษามากกว่า 1 ครั้ง ข้อสอบจะต้องได้รับการทวนสอบทุกครั้งที่มีการสอบ การทวนสอบข้อสอบควรเป็นไปตามแนวทางการสร้างข้อสอบที่ดี

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

ควรทวนสอบการจัดการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ 3  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ 3 กรรมการทวนสอบจะต้องทวนสอบรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้สอบได้กำหนดไว้ใน มคอ 3 ชิ้นงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนได้ทำระหว่างภาคการศึกษา โดยผู้สอนจะต้องนำงานทั้งหมดของนักศึกษามาให้กรรรมทวนสอบทำการสุ่มตรวจ  ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการที่ให้นักศึกษาทำงานชิ้นและหลักเกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงานนั้นมาประกอบการพิจารณา  กระดาษคำตอบข้อสอบที่สอบและหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อ โดยผู้สอนจะต้องนำข้อสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมดของนักศึกษามาให้กรรมการทวนสอบสุ่มตรวจ  กรรมการทวนสอบจะต้องพิจารณาแผนการสอนและแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ใน มคอ 3 ว่าผู้สอนได้ดำเนินตามแผนหรือไม่  ทวนสอบดูวิธีการสอนที่ระบุใน มคอ 3 กับการดำเนินการจริงสอดคล้องกันหรือไม่ ใช้วิธีการสอนเป็นไปตามแผนการสอนหรือไม่

แนวปฏิบัติที่ดี

          กรรมการทวนสอบจะต้องทวนสอบรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ใน มคอ 3 ดังนั้นข้อสอบที่ออกจะต้องนำ Boom’s Taxonomy มากำหนดการวัดผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนต้องการให้เกิดผลการเรียนรู้แก่นักศึกษาตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา จึงควรมีการจัดทำแผนผังการทดสอบ (Testing Map) และตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint) ของแต่ละรายวิชาเพื่อให้กรรมการทวนสอบตามแผนที่กำหนดไว้

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์
ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามันสําปะหลัง ซ...
biochar  kiln  กราฟีน  ความร้อน  ดูดซับ  ตัวเร่ง  เตา  เตาไบโอชาร์  ถ่าน  ถ่านชีวภาพ  บำบัดน้ำเสีย  ไบโอชาร์  ปนเปื้อน  ปรับปรุงดิน  ปุ๋ยหมัก  ผักสวนครัว  ไม้ผล  โลหะหนัก  สมุนไพร  สารเคมีปนเปื้อน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 26/10/2562 20:32:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 23:38:28   เปิดอ่าน 17199  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา » ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กลุ่มนั...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ชลลดา ปัญญา  วันที่เขียน 10/10/2562 10:59:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 15:22:07   เปิดอ่าน 2614  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปองค์ความรู้ในการเข้าร่วมอบรม เรื่อง "บล็อกเชน" » บล็อกเชน (Blockchain) กับการใช้งานประโยชน์
เทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain Technology) เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชน คือ ตัวดีเอนเอ ที่เปิดพื้นที่ทางดิจิทัล ที่สร้างความไว้ใจ ความโปร่งใส การกระจายอำนาจ(และการสร้างเครือข่ายสำหรับทุกคนเกิดขึ้นได้อย่าง...
Blockchain  บล็อกเชน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน จักรกฤช เตโช  วันที่เขียน 28/9/2562 17:08:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 22:23:11   เปิดอ่าน 7892  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง