การจัดทำโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ของคณะบริหารธุรกิจ
วันที่เขียน 23/7/2562 16:23:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2564 0:54:01
เปิดอ่าน: 1132 ครั้ง

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ของคณะบริหารธุรกิจ เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัวของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจดังนี้

 1. ผู้วิจัยจัดทำโครงร่างการวิจัยตามแบบฟอร์มโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯกำหนด
 2. ผู้วิจัยเสนอขออนุมัติความเห็นชอบในการทำวิจัยโดยทุนส่วนตัว ต่อคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร
 3. ผู้วิจัยเสนอโครงการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวิชาการและวิจัย โดยแนบรายงานการประชุม
 4. คณะกรรมการวิชาการและวิจัยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินโครงร่างการวิจัย
 5. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. ผู้วิจัยดำเนินงานวิจัย
 7. ผู้วิจัยรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
 8. ผู้วิจัยจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

         การขอรหัสวิจัยเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและวิจัย คณะฯ เป็นผู้ดำเนินงาน

 1. สำเนาบทคัดย่องานวิจัย
 2. จัดทำแบบฟอร์มขอรหัสวิจัย
 3. จัดทำหนังสือนำส่ง เรื่อง ขอรหัสวิจัย ถึง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

งานวิจัยของบุคลากรที่ใช้ทุนส่วนตัวที่ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ งานบริการวิชาการและวิจัยจะไม่สามารถเสนอขอรหัสวิจัยได้

รายละเอียดคู่มือการบริหารงานวิจัยโดยทุนส่วนตัว ที่ http://www.ba.mju.ac.th/arl/index.php

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=975
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2564 16:27:45   เปิดอ่าน 68  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง