การจัดทำโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ของคณะบริหารธุรกิจ
วันที่เขียน 23/7/2562 16:23:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 23:30:23
เปิดอ่าน: 1266 ครั้ง

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ของคณะบริหารธุรกิจ เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัวของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจดังนี้

 1. ผู้วิจัยจัดทำโครงร่างการวิจัยตามแบบฟอร์มโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯกำหนด
 2. ผู้วิจัยเสนอขออนุมัติความเห็นชอบในการทำวิจัยโดยทุนส่วนตัว ต่อคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร
 3. ผู้วิจัยเสนอโครงการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวิชาการและวิจัย โดยแนบรายงานการประชุม
 4. คณะกรรมการวิชาการและวิจัยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินโครงร่างการวิจัย
 5. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. ผู้วิจัยดำเนินงานวิจัย
 7. ผู้วิจัยรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
 8. ผู้วิจัยจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

         การขอรหัสวิจัยเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและวิจัย คณะฯ เป็นผู้ดำเนินงาน

 1. สำเนาบทคัดย่องานวิจัย
 2. จัดทำแบบฟอร์มขอรหัสวิจัย
 3. จัดทำหนังสือนำส่ง เรื่อง ขอรหัสวิจัย ถึง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

งานวิจัยของบุคลากรที่ใช้ทุนส่วนตัวที่ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ งานบริการวิชาการและวิจัยจะไม่สามารถเสนอขอรหัสวิจัยได้

รายละเอียดคู่มือการบริหารงานวิจัยโดยทุนส่วนตัว ที่ http://www.ba.mju.ac.th/arl/index.php

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=975
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก » การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หากจะถามว่า ทำไมต้องมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น คำตอบก็คือ เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้รู้ข้อบกพร่...
SCD Ranking  SDGs  U-Multirank  University Performance Metrics: UPM  Webometrics  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  มาตรฐานการศึกษา     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 15/9/2564 13:41:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 18:03:35   เปิดอ่าน 22  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 11:25:56   เปิดอ่าน 255  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 9:53:02   เปิดอ่าน 296  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง