การจัดทำโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ของคณะบริหารธุรกิจ
วันที่เขียน 23/7/2562 16:23:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2563 10:36:21
เปิดอ่าน: 504 ครั้ง

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ของคณะบริหารธุรกิจ เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัวของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจดังนี้

 1. ผู้วิจัยจัดทำโครงร่างการวิจัยตามแบบฟอร์มโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯกำหนด
 2. ผู้วิจัยเสนอขออนุมัติความเห็นชอบในการทำวิจัยโดยทุนส่วนตัว ต่อคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร
 3. ผู้วิจัยเสนอโครงการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวิชาการและวิจัย โดยแนบรายงานการประชุม
 4. คณะกรรมการวิชาการและวิจัยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินโครงร่างการวิจัย
 5. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. ผู้วิจัยดำเนินงานวิจัย
 7. ผู้วิจัยรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
 8. ผู้วิจัยจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

         การขอรหัสวิจัยเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและวิจัย คณะฯ เป็นผู้ดำเนินงาน

 1. สำเนาบทคัดย่องานวิจัย
 2. จัดทำแบบฟอร์มขอรหัสวิจัย
 3. จัดทำหนังสือนำส่ง เรื่อง ขอรหัสวิจัย ถึง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

งานวิจัยของบุคลากรที่ใช้ทุนส่วนตัวที่ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ งานบริการวิชาการและวิจัยจะไม่สามารถเสนอขอรหัสวิจัยได้

รายละเอียดคู่มือการบริหารงานวิจัยโดยทุนส่วนตัว ที่ http://www.ba.mju.ac.th/arl/index.php

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=975
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์
ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามันสําปะหลัง ซ...
biochar  kiln  กราฟีน  ความร้อน  ดูดซับ  ตัวเร่ง  เตา  เตาไบโอชาร์  ถ่าน  ถ่านชีวภาพ  บำบัดน้ำเสีย  ไบโอชาร์  ปนเปื้อน  ปรับปรุงดิน  ปุ๋ยหมัก  ผักสวนครัว  ไม้ผล  โลหะหนัก  สมุนไพร  สารเคมีปนเปื้อน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 26/10/2562 20:32:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2563 10:14:21   เปิดอ่าน 7245  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา » ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กลุ่มนั...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ชลลดา ปัญญา  วันที่เขียน 10/10/2562 10:59:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2563 8:29:22   เปิดอ่าน 1261  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปองค์ความรู้ในการเข้าร่วมอบรม เรื่อง "บล็อกเชน" » บล็อกเชน (Blockchain) กับการใช้งานประโยชน์
เทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain Technology) เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชน คือ ตัวดีเอนเอ ที่เปิดพื้นที่ทางดิจิทัล ที่สร้างความไว้ใจ ความโปร่งใส การกระจายอำนาจ(และการสร้างเครือข่ายสำหรับทุกคนเกิดขึ้นได้อย่าง...
Blockchain  บล็อกเชน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน จักรกฤช เตโช  วันที่เขียน 28/9/2562 17:08:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2563 8:08:28   เปิดอ่าน 2432  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานบริหารและธุรการ » การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กร/หน่วยงาน เพื่อรายงานภารกิจ หรือกิจกรรมความก้าวหน้าของหน่วยงาน ให้แก่สาธารณชนหรือบุคคลทั้งภายนอกและภายในองค์กร...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน สาลินี ไพรัช  วันที่เขียน 10/9/2562 15:40:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/6/2563 17:10:03   เปิดอ่าน 465  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนางานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจหรือด้านสังคมควรเริ่มต้นจากกระบวนการคิดโจทย์วิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ หรือศาสตร์อื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้เกิดปร...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 5/9/2562 16:22:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2563 9:31:40   เปิดอ่าน 424  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง