การให้ความรู้ในการเขียน Blog KM มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 31/5/2562 14:28:51     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/9/2564 19:28:39
เปิดอ่าน: 1415 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กิจกรรมเสวนาน้ำากาแฟ (Coffee hour for your) ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)" 

หัวข้อ “การให้ความรู้ ในการเขียน Blog KM มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-16.30 น.

-----------------------------------------------------

เว็บไซด์ KM : www.km.mju.ac.th 

เนื้อหา

วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ 

แรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นในการเขียน Blog KM

ประโยชน์ที่ได้จากการเขียน Blog KM

ประเด็นสำคัญที่ใช้ในการเขียน Blog KM

การแบ่งปันและการต่อยอดความรู้

วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ  : 

          เป็นแหล่งรวบรวม สร้างและกระจายความรู้ ให้เกิดการต่อยอด

แรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นในการเขียน Blog KM 

 1. ความชอบในการจดบันทึก เปลี่ยนจากการจดในสมุด มาเป็นการบันทึกไว้ในเว็บไซด์ ที่ทำให้สามารถกลับมาอ่านเมื่อไรก็ได้ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ในระบบออนไลน์
 2. ความชอบในการบอกเล่าให้คนอื่นได้รู้ ในระบบออนไลน์ จึงเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสามารถเข้าถึงได้แบบเปิดเผยไม่ต้องเข้า Username
 3. หาช่องทางการเผยแพร่ความรู้/ผลงานที่อ้างอิงและเข้าถึงได้ง่าย
 4. ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เจอ ความทรงจำ ที่อยากเก็บไว้ ค้นเมื่อก็ได้ ไม่สูญหาย ตอบโจทย์การหาสมุดโน๊ตไม่เจอ
 5. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ในระบบออนไลน์ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
 6. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่มีผู้ให้ความสนใจร่วมกัน หรือ เป็น Hot issue
 7. เป็นแหล่งอ้างอิงในการเสนอผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานผลการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ฝึกอบรมสัมมนา
 8. รู้จักตัวเองก่อน ว่ารู้อะไร สนใจอะไร ไม่รู้อะไรแต่อยากค้นหาคำตอบ
 9. มีวัตถุประสงค์อะไรในการเขียน เพื่อใคร เพื่ออะไร

ประโยชน์ที่ได้จากการเขียน Blog KM 

ประเด็นสำคัญที่ใช้ในการเขียน Blog KM

เรื่องที่เผยแพร่ใน Blog KM จึงเป็นอะไรก็ได้ ทั้งที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำงาน เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานแต่ต้องการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี หรือแม้แต่ การใช้ชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว สิ่งที่เราอยากจำ สิ่งที่เราอยากค้นหาคำตอบ เหล่านี้ก่อเกิดจากความสนใจ ประสบการณ์ของตัวเอง

เริ่มต้นอย่างไร เมื่อจะเขียน Blog KM

 1. เริ่มจากสิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันก่อน จากหัวข้อที่ตั้งขึ้น ในกรณีที่เป็นปัญหา/อุปสรรค ที่ยังหาวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้ ก็สามารถเขียนในรายละเอียดของปัญหา อาการมันเป็นอย่างไร มันเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไรเป็นต้น ซึ่งตรงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ในขั้นตอนที่ 1 “การบ่งชี้ความรู้”
 2. ทำการค้นคว้า เพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมของเรา ว่ามีใครเคยเจอแบบเดียวกันไม๊ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้ว่าอย่างไร มีแนวคิดทฤษฎีอะไรคล้องกับความคิดเราไม๊ โดยอาจสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ซึ่งตรงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ในขั้นตอนที่ 2 “การสร้างและแสวงหาความรู้”
 3. ขั้นตอนต่อไป คือการนำความรู้ที่ได้มาจัดกลุ่มซึ่งจะเป็นโครงสร้างคร่าวๆ ช่วยในการเขียนเนื้อหาที่ง่ายขึ้น ตรงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ในขั้นตอนที่ 3 “การจัดความรู้ให้เป็นระบบ” โดยจะทำการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

-      การจัดกลุ่มความรู้ เพื่อสร้างเป็นกล่องเก็บบทความในเว็บไซด์ Blog KM ยกตัวอย่างเช่น กล่องเก็บบทความ “แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน” “การแก้ปัญหาในการทำงาน” “บทความที่น่าสนใจ” หรือ “ชวนกินไปเที่ยวไป” ชื่อกล่องเก็บบทความเหล่านี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ประเภทเนื้อหาภายในกล่อง รวมถึงกลุ่มคนที่จะเข้าอ่านด้วย

-      การจัดกลุ่มเนื้อหา อาจแยกเป็นหัวข้อย่อย หรือเป็นบทต่างๆ

 1. ขั้นตอนต่อไปคือการร่างเนื้อหา ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน Blog KM หัวข้อย่อยๆ ได้แก่

 

-    วัตถุประสงค์การพัฒนา Blog KM

-    แรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นในการเขียน

-    ประโยชน์ที่ได้จากการเขียน Blog KM

-      ประเด็นสำคัญในการเขียน Blog KM

-      เริ่มต้นอย่างไร เมื่อจะเขียน Blog KM

-      การแบ่งปันและการต่อยอดความรู้

 

การแบ่งปันและการต่อยอดความรู้ 

          เป็นกระบวนการสำคัญที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ ที่ต้องการเวทีในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นได้ ทั้งในระบบ KM Blog และ บนเวทีเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ในระบบ KM จะมีพื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็น ที่เจ้าของบทความสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อถอดบทเรียน และนำมาต่อยอดความคิดของตนเองและองค์กรได้

คู่มือการใช้ระบบ Blog KM

รูปถ่าย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=962
ความคิดเห็นทั้งหมด (2)
ณัฐกฤตา โกมลนาค     วันที่เขียน : 31/5/2562 0:00:00

ทุกบทความ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไป เมื่อเพิ่มรายละเอียดของเนื้อหา ให้สอดคล้องกับที่ปฏิบัติ ก็เป็นการต่อยอดความคิด เริ่มต้นจากตัวเอง ต่อยอดให้กับองค์กร เช่น ไปสัมมนา กับการขอใบเสร็จเพื่อเป็นเอกสารแนบการเบิกจ่าย หรือในด้านการท่องเที่ยวกับข้อแนะนำในการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษี  การแนะนำร้านอาหาร. แบบ Green.  และไอเดียการจัดเบรค 

ณัฐกฤตา โกมลนาค     วันที่เขียน : 31/5/2562 0:00:00

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียน BlogKM

1.       ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เจอ ความทรงจำ ที่อยากเก็บไว้ ค้นเมื่อก็ได้ ไม่สูญหาย ตอบโจทย์การหาสมุดโน๊ตไม่เจอ

2.      เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ในระบบออนไลน์ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

3.      เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่มีผู้ให้ความสนใจร่วมกัน หรือ เป็น Hot issue

4.   เป็นแหล่งอ้างอิงในการเสนอผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานผลการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ฝึกอบรมสัมมนา

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก » การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หากจะถามว่า ทำไมต้องมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น คำตอบก็คือ เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้รู้ข้อบกพร่...
SCD Ranking  SDGs  U-Multirank  University Performance Metrics: UPM  Webometrics  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  มาตรฐานการศึกษา     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 15/9/2564 13:41:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/9/2564 6:50:02   เปิดอ่าน 15  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/9/2564 23:42:36   เปิดอ่าน 249  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/9/2564 5:45:30   เปิดอ่าน 293  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง