Blog : รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา
รหัสอ้างอิง : 2072
ชื่อสมาชิก : พิณนภา หมวกยอด
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pinnapa_my@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 31/5/2559 14:19:43
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/5/2559 14:19:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา
สรุปการประชุม อบรม สัมมนา
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » ศาสตร์การนำพลังคุณธรรมจริยธรรมแก้วิกฤติชาติกับการวิจัยแบบ Implementation Science (IS) of Morality strength
การวิจัยแบบ Implementation Science (IS) of Morality strength คือการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกิดขึ้นมาจากการผสมผสานเทคนิคการวิจัยในอดีต ต้นกำเนิดของ IS มาจาก Evidence based Practice: EBP หรือการวิจัยอิงหลักฐาน การวิจัยแบบ IS อาจผสมผสานการวิจัยแบบ Design research: การวิจัยวิทยาศาสตร์การออกแบบ, Engineering design: การออกแบบวิศวกรรม Design research for technological products: การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี
คำสำคัญ : Design research  Design research for technological products  Engineering design  Evidence based practice  Implementation Science  คุณธรรม  จริยธรรม  พฤติกรรมศาสตร์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1390  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 18/6/2562 12:57:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 7:15:01
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » พลังจริยธรรมนำวิกฤตชาติ
ที่ผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย มีการดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาและเผยแพร่ และด้านผลผลิต แต่ปัญหาที่พบคือ การมีจำนวนผลการวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้ถูกนำไปใช้ ดังนั้น จึงเสนอแนวทางในการพิจารณาดำเนินการวิจัยในแบบ Implementation Science, Translation Research เพื่อนำผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และมีแนวคิด Life Assets ที่เสนอแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อน เพื่อเสริมพลังบวกและเป็นอาวุธป้องกันตัวของเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป
คำสำคัญ : Implementation Sciences  Life assets  Transnational research  คุณธรรม  จริยธรรม  พฤติกรรมศาสตร์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 786  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 17/6/2562 16:28:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 3:12:39
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
สรุปความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมสัมมนา ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่) และโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กทม.
คำสำคัญ : การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้ทุน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2048  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 28/9/2559 14:05:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9/8/2563 9:42:34
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
การรายงานสรุปการสัมมนา ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers)(แม่ไก่) และโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กทม.
คำสำคัญ : การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2234  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 28/9/2559 13:23:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 11:47:56

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้