ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1514
ชื่อสมาชิก : เยาวลักษณ์ ลิลิต
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yaowaluck@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 18/4/2557 16:04:43
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/4/2557 16:04:43


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เป็นบทความที่ได้จากการจัดกิจกรรมKM ของคณะวิศวกรรมฯ ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการรวบรวมความรู้ที่ได้มา และจัดเนื้อหาความรู้เป็นหมวดหมู่ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี นำมาสู่การเผยแพร่บทความอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติใช้ได้จริง
เป็นบทความที่ได้จากการจัดกิจกรรมKM ของคณะวิศวกรรมฯ ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการรวบรวมความรู้ที่ได้มา และจัดเนื้อหาความรู้เป็นหมวดหมู่ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี นำมาสู่การเผยแพร่บทความอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติใช้ได้จริง
การจัดการความรู้ ที่มีอยู่ กระจัดการกระจายในองค์มาจัดระบบและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ
การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ
การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยที่ดีในมุมมองของผู้ประเมิน
องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ หัวข้อ โครงการเสวนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง "การสร้างความเข้าใจในการเขียนข้อตกลงภาระงาน (TOR) และรายงานภาระงานตามข้อตกลงฯ (APS ป.สน.02)"
องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง "การได้มาซึ่งโจทย์วิจัย จากพื้นฐานสู่การยอมรับระดับนานาชาติ"
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนา หัวข้อ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร
12