Blog : ถอดบทเรียน KM
รหัสอ้างอิง : 31
ชื่อสมาชิก : ณัฐกฤตา โกมลนาค
เพศ : หญิง
อีเมล์ : komolnark@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ถอดบทเรียน KM
ถอดบทเรียนที่ได้จาก โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถอดบทเรียน KM » สรุปแนวทางการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันการศึกษา
แนวทางการกำหนดหัวข้อปฏิบัติเพื่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต และให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภารกิจของสถาบันฯ
คำสำคัญ : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  แนวปฏิบัติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2791  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 17/9/2563 7:47:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/2/2567 4:22:29
ถอดบทเรียน KM » การส่งเสริมการใช้งานระบบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
เพื่อหาแนวทางเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในระบบแบบสอบถามออนไลน์
คำสำคัญ : แบบสอบถามออนไลน์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2580  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 17/9/2562 13:22:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/2/2567 11:45:51
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียน KM ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ งปม 2562
รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ งปม. 2562
คำสำคัญ : erp.mju.ac.th  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2362  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 4/9/2562 14:21:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/2/2567 21:45:00
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ www.erp.mju.ac.th
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใหม่ รองรับการพัฒนาในรูปแบบ Responsive Web Design ที่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ให้สัมพันธ์กับขนาดจอภาพ ในหลากหลายอุปกรณ์ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อย 34 ระบบงาน วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบงาน เพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย ให้เป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน ตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการประกันคุณภาพ
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.erp.mju.ac.th  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4441  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 14/8/2561 15:09:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 12:08:16
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียน Skype for Business พลิกรูปแบบการสื่อสารและการทำงานร่วมกันขององค์กร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความร่วมมือกับ บริษัทไมโครซอฟท์ ในโครงการ “ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement)” เพื่อให้สถาบันการศึกษารวมถึงสถานศึกษาที่มีวิทยาเขต สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย Microsoft Campus Agreement นี้ เป็นชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Windows, Microsoft SQL Server Enterprise, Visual Studio, Microsoft Office และ Skype for Business เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office (Office365) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อการสื่อสาร รองรับการสนทนาทั้งผ่านข้อความ เสียง วีดีโอ รวมทั้งการประชุมออนไลน์ ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานผ่าน Smartphone เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถติดต่อคู่สายกับโทรศัพท์พื้นฐานภายในองค์กรได้ โดยใช้บัญชีรายชื่อ e-Mail @mju.ac.th เข้าใช้งานได้อย่างปลอดภัย ด้วยความสามารถของโปรแกรม Skype for Business นี้ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารได้ทางหนึ่งด้วย ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผ่านโปรแกรม Skype for Business เพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คำสำคัญ : Skype for Business  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4162  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 24/8/2559 9:28:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 10:37:29
ถอดบทเรียน KM » ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่ใช้สำหรับปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 2 วิธีคือ 1.ปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย 2.ปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยปุ่มสวิทซ์ โดยหลักการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ จะรับคำสั่งจากหน้าเว็บไซต์ และปุ่มสวิทซ์ เพื่อส่งคำสั่งไปให้กับรีเลย์ (Relay) เพื่อ เปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำสำคัญ : Arduino  Solid State Relay  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3586  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 23/8/2559 15:07:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/2/2567 12:23:00
ถอดบทเรียน KM » โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการใช้ Cloud Computing เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน
ปัจจุบันในโลกอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี Cloud Computing ถือเป็นแอฟพลิเคชั่นที่สามารถสนับสนุนการทำงาน การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแอฟพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นโดย Google หรือ Microsoft ที่เรียกว่า Office365 ดังนั้นการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการรวบรวมความรู้ ทั้งที่เป็นความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่เกิดจากการสังเคราะห์ (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย รวมถึงสร้างแนวทางการทำงานใหม่ ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย
คำสำคัญ : Cloud Computing  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5437  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 18/8/2559 15:10:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 13:50:37
ถอดบทเรียน KM » การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำหรับผู้ดูแลระบบ
ความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ถือเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบ ต้องให้ความสำคัญ ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายของการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคคลและหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นความลับ การจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คำสำคัญ : การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 50534  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 10/8/2559 10:57:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 19:22:59
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียน โครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมหลักสูตร Training of Trainer
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นวิทยากร และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สามารถพัฒนาคนรุ่นต่อไป ร่วมถึงถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้อย่างคุมค่า
คำสำคัญ : Training of trainer  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5017  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 23/5/2559 14:32:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 18:04:35
ถอดบทเรียน KM » สรุปรายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนา Education ICT Forum 2016 Theme : Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ Education ICT Forum 2016 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการสร้างคนที่เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการพัฒนา ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เมื่อมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของ Information Technology และ Communication Technology รวมเป็น Digital Technology ที่ได้พัฒนามาจากระบบ Manual สู่ระบบ Analog ก้าวสู่ระบบ Digital ที่มีการพัฒนาทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความเร็ว และความจุ โดยมี People เป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาก่อให้เกิดปัญญา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
คำสำคัญ : Education ICT Forum  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3119  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 3/5/2559 18:00:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/2/2567 23:13:36
ถอดบทเรียน KM » แนวทางการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สำนักงานสีเขียว
จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว หัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 7 หมวด ตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ : Green Office  สำนักงานสีเขียว  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3771  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 6/4/2559 15:27:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/2/2567 22:14:57
ถอดบทเรียน KM » สรุปบทเรียนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “กฎหมายใกล้ตัว กฎหมายทางด้าน ICT”
เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการทำงานและการเรียนรู้ของบุคลากร เป็นสิ่งจำเป็นในการเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเอง ในหัวข้อ “กฎหมายใกล้ตัว กฎหมาย ICT” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความรู้และสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการใช้งานในลักษณะไม่ถูกต้อง จะมีผลผูกพันทั้งต่อตัวบุคคลและองค์กร
คำสำคัญ : นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8268  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 21/9/2558 14:50:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 5:15:13
ถอดบทเรียน KM » สรุปบทเรียนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “มารู้จัก MJU Private Cloud กันเถอะ”
การนำเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการนั้น เพื่อให้การบริการระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเรียกออกมาใช้งานได้ตลอดเวลา แบบ AnyWhere AnyTime AnyDevice โดยอาศัยการทำงานผ่าน Browser และระบบอินเทอร์เน็ต นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการศึกษาค้นคว้า เพื่อการดำเนินงานวางระบบ MJU Private Cloud ขึ้น โดยหลักการทำงานผ่าน Cloud Computing เป็นการจัดสรรทรัพยากรของระบบ IT ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมือนกันแต่สามารถใช้งานร่วมกันได้ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบทั้งหมดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้อย่างเนื่อง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการวางโครงสร้างเพื่อให้บริการ MJU Private Cloud ดังนี้ 1) จัดสรรทรัพยากรโครงสร้างระบบให้สามารถรองรับการให้บริการ 5 ปี 2) ใช้ Flex System จำนวน 4 ตัว ทำหน้าที่ Cluster Hyper V เพื่อให้การทำงานของระบบ สามารถประมวลผลได้อย่างต่อเนื่อง และทำงานแทนกันได้ 3) จัดแบ่ง Storage แบบ 4 Tier 4) การบริหารจัดการแบบ Virtual Management ตรวจสอบการทำงานของ SQL อาทิ SQL Server Availability, SQL Memory 5) การบริหารจัดการแบบ Server Consolidation และ Cloud Management Software • Virtualization Technology • Centralization Management
คำสำคัญ : Big Data  Cloud Computing  Internet Of Thing  MS Lync 2013  Office365  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5321  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 18/9/2558 13:16:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 14:28:34
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “ระบบป้องกัน Web Application (Web Application Firewall)”
เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนา Application ได้ก้าวหน้าขึ้น จากรูปแบบเดิมที่เป็นการเชื่อมต่อกันแบบ Client-Server สู่การพัฒนาผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือ HTTP(s) ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ Database Server, Application Server, Web Server และส่วนแสดงผลข้อมูลที่ผู้ใช้ใช้งานคือ Web Application และเพื่อให้ระบบการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ Firewall, Load Balancer, Reverse Proxy Server, Cache System ทั้งนี้ในระบบยังอาจพบปัญหาที่ก่อให้เกิดการทำงานที่สมบูรณ์ ได้แก่การถูกโจมตี ดักจับข้อมูล จากผู้ไม่ประสงค์ดี หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดเนื่องจากการตั้งค่าระบบที่ไม่ดีพอ ความผิดพลาดจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ไม่ได้ตระหนึกถึงการทำงานที่ปลอดภัยในระบบ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับ Web Application จึงควรมีวิธีการป้องกัน ที่เรียกว่า WAF โดยติดตั้งเป็นเครื่องแม่ข่ายสำหรับกรองข้อมูลผ่านไปยัง WEB Application โดยกำหนดเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยงานระบบคอมพิวเตอร์และบริการ ซึ่งได้นำวิธีการใช้เครื่องมือ ZAP และ WAF มาช่วยในการสร้างความปลอดภัยให้กับการพัฒนา Web Application
คำสำคัญ : WAF  ZAP  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6483  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 15/5/2558 16:31:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 17:03:33
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 : Data Mining
เนื่องด้วยปัจจุบันเป็นยุคที่ข้อมูลสารสนเทศมีความสำคัญ การเผยแพร่และสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็น การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการสื่อสารข้อมูลจำนวนมากให้แก่ผู้ใช้ เช่น การให้บริการเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลถึงผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ จะช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ ให้ตรงกับความต้องการใช้งานหรือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยวิธีการที่ใช้ คือกระบวนการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งเป็นกระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทําเหมืองข้อมูลได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การทําเหมืองข้อมูลเปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่งในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายๆ มาสู่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึงการทําเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล
คำสำคัญ : Data Mining  Denormaliztion  ETL  Pentaho  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4153  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 9/4/2558 11:32:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 18:16:52
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ WebService
ประโยชน์ที่ได้รับ การพัฒนาระบบด้วย Web Service จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สรุปได้ว่า ก่อให้เกิดข้อดี ดังนี้ 1. ป้องกันการกรอกและบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน 2. ป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด 3. การพัฒนาระบบรายงานไม่ต้องเริ่มต้นการพัฒนาจากศูนย์ ไม่ต้องออกแบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ หรือแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลใหม่ 4. ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล 5. มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลแหล่งเดียว 6. เป็นการผลักดัน และก่อให้เกิด Data Center ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 7. การสำรองข้อมูลเกิดขึ้นที่ส่วนกลาง 8. การปรับปรุงแก้ไขเกิดขึ้นที่ส่วนกลาง 9. การตกแต่งหน้าเว็บไซด์รายงานผล สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หน่วยงานสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก Search Engine ทุกระบบ โดยใช้คำสำคัญ อาทิเช่น Web Service, NuSOAP เป็นต้น
คำสำคัญ : Webservice  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3240  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 10/4/2557 15:20:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/2/2567 3:16:19
ถอดบทเรียน KM » สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ WebService ครั้งที่ 2
ประโยชน์ที่ได้รับ การพัฒนาระบบด้วย Web Service จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สรุปได้ว่า ก่อให้เกิดข้อดี ดังนี้ 1. ป้องกันการกรอกและบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน 2. ป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด 3. การพัฒนาระบบรายงานไม่ต้องเริ่มต้นการพัฒนาจากศูนย์ ไม่ต้องออกแบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ หรือแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลใหม่ 4. ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล 5. มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลแหล่งเดียว 6. เป็นการผลักดัน และก่อให้เกิด Data Center ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 7. การสำรองข้อมูลเกิดขึ้นที่ส่วนกลาง 8. การปรับปรุงแก้ไขเกิดขึ้นที่ส่วนกลาง 9. การตกแต่งหน้าเว็บไซด์รายงานผล สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หน่วยงานสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก Search Engine ทุกระบบ โดยใช้คำสำคัญ อาทิเช่น Web Service, NuSOAP เป็นต้น
คำสำคัญ : Webservice  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3715  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 10/4/2557 15:12:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 4:24:40
ถอดบทเรียน KM » สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ WebService ครั้งที่ 1
แนวคิดของ Web Service คือการนำข้อมูลจากเว็บไซด์หนึ่งไปแสดงอีกเว็บไซด์หนึ่ง โดยผู้พัฒนาระบบจะสามารถจัดทำรูปแบบรายงานเองได้ โดยไม่ต้องบอกที่ตั้ง Username/Password โดยแสดงรายการข้อมูลในรูปแบบ XML ซึ่งมีข้อดีในการดึงข้อมูลไปใช้ไม่ว่าจะติดต่อด้วยภาษาใดๆ
คำสำคัญ : Webservice  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3436  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 9/8/2556 15:22:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 1:22:27

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้