Blog : บทความที่น่าสนใจ
รหัสอ้างอิง : 31
ชื่อสมาชิก : ณัฐกฤตา โกมลนาค
เพศ : หญิง
อีเมล์ : komolnark@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : บทความที่น่าสนใจ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือหัวข้อที่สนใจ จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
บทความที่น่าสนใจ » การกำกับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร ด้วย COBIT
สรุปความจำเป็น และแรงขับเคลื่อนในการกำกับดูแลและบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร ด้วย กรอบแนวทางของ COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร
คำสำคัญ : cobit5  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1444  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 29/8/2561 13:05:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:17:29
บทความที่น่าสนใจ » แบบประเมินบุคลิกภาพ ตามโมเดล DiSC
แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพ ตามโมเดล DiSC
คำสำคัญ : แบบประเมินบุคลิกภาพ DiSC  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3191  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 8/8/2561 17:22:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:04:39
บทความที่น่าสนใจ » คู่มือการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศรีกุล นันทะชมภู
คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนา การออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งนักพัฒนาระบบสารสนเทศจากทุกหน่วยงานจะต้องเข้าใจในกระบวนการวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายไม่ให้แต่ละหน่วยงานไปจัดสร้างฐานข้อมูลซ้ำกับที่หน่วยงานกลางได้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเก็บไว้เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง โดยกระบวนการบันทึก แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลจะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคลากร ให้กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูลทางด้านการเงิน ให้กองคลัง ข้อมูลนักศึกษา ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นต้น
คำสำคัญ : คู่มือการปฏิบัติงานการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2152  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 5/10/2558 15:59:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 7:16:49
บทความที่น่าสนใจ » การวางแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศรีกุล นันทะชมภู
แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางศรีกุล นันทะชมภู มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยการศึกษาความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ กับแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับต่างๆ การวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (SWOT Analysis) แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร
คำสำคัญ : การกำหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร  แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1940  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 5/10/2558 15:48:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:46:41

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้