รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : ELO
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษะทั่วไป - Program Learning Outcomes (PLOs) สิ่งที่หลักสูตร ต้องการ/คาดหวัง ให้บัณฑิตเป็น เมื่อเรียนครบตามโปรแกรม ของหลักสูตร - Course Learning Outcomes (CLOs) สิ่งที่รายวิชา ต้องการ/คาดหวัง ให้นิสิตได้รับ เมื่อเรียนครบตามเนื้อหา ของรายวิชา
คำสำคัญ : CLO  ELO  PLO  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 474  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 8:28:49
ระบบฐานข้อมูล » คูมือการติดตั้งโปรแกรม SQL Developer 4.1.1
เนื้อหานี้จะแสดงให้เรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรม SQL Developer ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล
คำสำคัญ : Oracle  Setup  SQL Developer  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4239  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สายัณห์ อุ่นนันกาศ  วันที่เขียน 28/7/2559 13:34:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 15:14:18