ระบบบริหารสถาบันการศึกษาครบวงจร
วันที่เขียน 26/7/2555 15:10:59     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 7:47:15
เปิดอ่าน: 4755 ครั้ง

แนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการศึกษาครบวงจร

ระบบบริหารสถาบันการศึกษาครบวงจร

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัท VisionNet ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดทำระบบบริหารสถาบันการศึกษาครบวงจร ทั้งด้านการบริการการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดเก็บเอกสารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนระบบให้บริการอื่นๆ  ทำให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งจากกองกลาง กองคลัง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เห็นมุมมองของการพัฒนาระบบที่สามารถยืดหยุ่นและทำงานได้จริงภายใต้กรอบนโยบาย และกฎระเบียบของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ด้วยวิธีการพัฒนาระบบในลักษณะ Turn Key Solution คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ครอบคลุมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และให้บริการแบบครบวงจร แม้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนโยบายของสถาบันการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความจำเป็นด้านสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร อย่างมีระบบ ง่ายแก่การตรวจสอบ สั่งการ และประเมินผล ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110

          ซึ่งในรายละเอียดการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมในฐานข้อมูล 5 ด้าน คืองบประมาณ พัสดุ บัญชี การเงิน บุคลากรและเงินเดือน ให้มีการเชื่อมโยงการใช้เงินจากระบบอื่นๆ เพื่อการตรวจสอบสิทธิ์และวงเงินในการตัดยอดงบประมาณ สะท้อนถึงการเชื่อมโยงข้อมูลรวมศูนย์กลาง รองรับการทำงานหลายวิทยาเขต จะทำให้สะดวกในการบริหาร ง่ายต่อการสืบค้น เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานได้ รองรับการส่งข้อมูลบุคลากร นักศึกษาให้ สกอ. / กยศ มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และเก็บประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบ

          และที่น่าสนใจคือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ของระบบบริการการศึกษา ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบอีเมล ภายใต้การให้บริการของ Live@edu เช่นการแจ้งยืนยันผลการทำธุรกรรม การส่งข่าวสารถึงนักศึกษา การลงทะเบียนออนไลน์ การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ การตรวจสอบและแจ้งผลการศึกษา การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ผ่านอีเมลของมหาวิทยาลัยได้

 

สิ่งที่ทีมผู้พัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องนำมาพัฒนาต่อยอด

  1. กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 29110
  2. ต่อยอดการพัฒนาระบบเพื่อการบริการการศึกษาร่วมกับระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=161
ความคิดเห็นทั้งหมด (1)
นเรศ บุญเพิ่มพูน     วันที่เขียน : 30/7/2555 0:00:00

น่าสนใจมากและเป็นสิ่งใหม่และท้าทายสำหรับผู้พัฒนา แต่ที่สำคัญคือการวางระบบการบันทึกและที่มาของข้อมูลที่จะต้องมีความถูกต้องที่สุดเนื่องจากในการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการเงินและด้านอื่นๆอีก 4 ด้านนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางระบบการเชื่อมข้อมูลที่มีความเสถียรภาพสูงสุดควบคู่กับ Security ที่แข้มแข็ง แต่อย่างไรก้อตามหากบุคลากรให้ความสำคัญและมีความเข้าใจและทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นในการร่วมกันพัฒนาร่วมกันใช้และควบคู่กับการตรวจสอบข้อมูลอย่างจริงจัง จะเป้นแรงผลักดันที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 2:50:56   เปิดอ่าน 569  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 15:52:20   เปิดอ่าน 495  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 3:55:18   เปิดอ่าน 833  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง