หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
วันที่เขียน 7/2/2556 10:14:01     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:24:04
เปิดอ่าน: 2796 ครั้ง

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

แบ่งออกเป็น 2 กรณี โดยจะพิจาณาเป็นโครงการใหญ่ 1 โครงการ ที่ไม่ได้เกิดจากโครงการย่อยหลายโครงการรวมกัน คือ

1. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่ถึง 100 ล้านบาท ขั้นตอนการพิจารณา

     1.1 ให้ส่วนราชการ เสนอโครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

           เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานภายในหน่วยงานได้

2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท ขั้นตอนการพิจารณา

     2.1 ให้ส่วนราชการ เสนอโครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

     2.2 ให้ CIO ประจำกระทรวง ลงนามกำกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

     2.3 ให้หน่วยงานจัดส่ง งาน/แผนงาน/โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อนส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณา

     2.4 เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ โดย CIO ประจำหน่วยงานลงนามกำกับท้ายเอกสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานนโยบายและแผนฯ กระทรวง ไอซีที หมายเลขโทรศัพท์ 02-1416778

งานงบประมาณ         กระทรวง ไอซีที หมายเลขโทรศัพท์ 02-1416803

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ » ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินโค...
ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน รุ้งทอง เขื่อนขัน  วันที่เขียน 12/9/2562 16:08:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 16:43:05   เปิดอ่าน 605  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ » สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)”
สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)” 1. หลักสูตรสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และควรระบุให้นักศึกษา “เรียนรู้...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน ธิดารักษ์ รัตนมณี  วันที่เขียน 24/8/2561 10:38:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 21:26:07   เปิดอ่าน 1534  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง