ถอดบทเรียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ www.erp.mju.ac.th
วันที่เขียน 14/8/2561 15:09:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 6:47:33
เปิดอ่าน: 3763 ครั้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใหม่ รองรับการพัฒนาในรูปแบบ Responsive Web Design ที่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ให้สัมพันธ์กับขนาดจอภาพ ในหลากหลายอุปกรณ์ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อย 34 ระบบงาน วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบงาน เพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย ให้เป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน ตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการประกันคุณภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเป็นกิจกรรมเพื่อพบปะผู้ใช้งานระบบกับผู้พัฒนาระบบ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสามารถถอดบทเรียนในครั้งนี้ ได้ดังนี้

1) ระบบสารสนเทศระบบใหม่ ภายใต้ชื่อเว็บไซต์   www.erp.mju.ac.th จะถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการ โดยผู้พัฒนาระบบจะปรับปรุงพัฒนาระบบแทนระบบเดิม ที่มีข้อจำกัดในรูปแบบการแสดงผล ด้วยรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในลักษณะ Responsive Web Design ที่รองรับการแสดงผลหลากหลายอุปกรณ์ สามารถปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ให้สัมพันธ์กับขนาดของจอภาพได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การจัดวางข้อมูลหน้าเว็บไซต์มีระเบียบ สวยงาม

2) ระบบสารสนเทศได้พัฒนาขึ้นจากความต้องการของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และความต้องการใช้ข้อมูลร่วมกัน ก่อให้เกิดมาตรฐานข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อก่อประโยชน์ในเชิงบริหารและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ ภายใต้การกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่รับผิดชอบและคำสั่งมอบหมายงาน ทำให้เชื่อมั่นได้ในความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

3) ระบบสารสนเทศก่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ จากข้อมูลส่วนบุคคล นำไปสู่ข้อมูลระดับหน่วยงาน จนถึงข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหลายๆ ระบบฐานข้อมูลรวมกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบัน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประกอบด้วยระบบย่อย 34 ระบบงาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นต่อการใช้งานระบบ

ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน

1. การบ่งชี้ความรู้

กระบวนการพัฒนาระบบ เกิดจากความต้องการพัฒนาระบบจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล มาประชุมร่วมกับผู้พัฒนาระบบ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาระบบ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาระบบให้เป็นระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัยที่มีการใช้งานระบบสารสนเทศและความต้องการใช้ข้อมูลร่วมกัน

2. การสร้างและแสวงหาความรู้

การพัฒนาระบบ เกิดจากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างเจ้าของข้อมูล และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่

-  บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สามารถเปิดเผยได้เท่านั้น

-  บุคลากรภายใน

-  อาจารย์

-  นักศึกษา

และกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบตามหน้าที่รับผิดชอบและคำสั่งมอบหมายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แยกเป็นระบบย่อย และสามารถดำเนินการกับข้อมูลในระบบได้ 5 สถานะ
ที่ผู้ใช้งานระบบสามารถดำเนินการได้กับข้อมูลของหน่วยงานที่ผู้ใช้งานระบบสังกัดอยู่เท่านั้น คือ อ่าน ลบ เพิ่ม แก้ไข ยืนยัน และสถานะมหาวิทยาลัย คือระดับสถานะที่ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลให้กับหน่อยงานอื่นๆได้ทุกหน่วยงาน โดยจะกำหนดให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบสารสนเทศกลางระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

พื้นฐานการบริหารจัดการข้อมูล ให้เป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เกิดจากเจ้าของข้อมูล นำข้อมูลหรือผลงานบันทึกเข้าสู่ระบบ เกิดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล หลายๆ คน รวมกันเป็นข้อมูลระดับหน่วยงาน ข้อมูลของหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน รวมกันเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย และข้อมูลระดับมหาวิทยาลัยหลายๆ ระบบฐานข้อมูลรวมกัน จะถูกนำมาสร้างเป็นข้อมูลสารสนเทศ แสดงเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารตามวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบต่อไป ด้วยรูปแบบของตาราง ร้อยละ สถิติ หรือกราฟรูปแบบต่างๆ เรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงในระบบ

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้

มีการทดสอบและใช้งานระบบโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และเมื่อมีการใช้งานอย่างเป็นทางการ ได้มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ด้านการลดการใช้กระดาษ แสดงผลผ่านหน้าหลักของเว็บไซต์ www.erp.mju.ac.th และจัดทำผังการลดขั้นตอนกระบวนงานให้บริการของหน่วยงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานอธิการบดี

http://www.center.mju.ac.th/wtms_document.aspx?bID=2929

5. การเข้าถึงความรู้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ภายใต้ชื่อเว็บไซต์

www.erp.mju.ac.th ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบย่อยเพื่อการบริหารจัดการ 34 ระบบ ดังนี้

 1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. โครงการ (e-Project)
 3. งานวิจัย
 4. ระบบจองห้องประชุม สนอ.
 5. นักศึกษา (ข้อมูลบางส่วน)
 6. บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา
 7. บริหารผลการปฏิบัติงาน (e-Performance)
 8. บุคลากร
 9. แบบสอบถามออนไลน์
 10. ปฏิทินกลาง
 11. ประกันคุณภาพ
 12. ปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าดีเด่น
 13. ป้ายโฆษณา
 14. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
 15. ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิต
 16. แผนงาน (e-Plan)
 17. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 18. ระบบจัดการการคลัง
 19. ระบบการลาออนไลน์
 20. ระบบความร่วมมือทางวิชาการ
 21. ระบบจัดการเว็บไซต์
 22. ระบบจัดการเว็บเทมเพลต
 23. ระบบจัดเก็บเอกสาร
 24. ระบบบริหารจัดการของที่ระลึก
 25. ระบบบริหารจัดการความรู้
 26. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 27. ระบบประเมินการเรียนการสอน
 28. ระบบรับ-ส่งไปรษณีย์
 29. ระบบแบบสอบออนไลน์
 30. ระบบหนังสือคำสั่ง
 31. ระบบออกเลขหนังสือราชการ
 32. ระบบอาคารสถานที่
 33. ระบบเอกสารราชการ (e-Document)
 34. ระบบเอกสารอ้างอิง
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

จัดฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ ไปยังคณะ/หน่วยงาน

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (18-22 ธันวาคม 2560) และติดตั้งระบบเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

7. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ การนำความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work...
Digital  Literacy  การรู้  ดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 25/11/2564 9:56:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 5:41:36   เปิดอ่าน 34242  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความที่น่าสนใจ » สรุปกิจกรรม KM ระบบบริการของหน่วยงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระบบบริการของหน่วยงาน พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศ...
ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 20/8/2564 15:01:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 10:17:06   เปิดอ่าน 877  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง