บันทึกโค๊ด
วันที่เขียน 19/4/2562 9:52:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:33:21
เปิดอ่าน: 1608 ครั้ง

ตัวอย่างโค๊ด ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1) SQL การคำนวณช่วงเวลา

DECLARE @startTime DATETIME = '13:00:00.0000000', 
       @endTime DATETIME  = '14:30:00.0000000'

SELECT CAST(
	  RIGHT('00' + CAST(((DATEDIFF(SECOND,@startTime,@endTime)/ 3600%24)) AS VARCHAR),2)+'.'+
      RIGHT('00' + CAST((DATEDIFF(SECOND,@startTime,@endTime) % 3600) / 60 AS VARCHAR),2)
      ) AS decimal(6,2))

 Result = 1.30

(ref = https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/37e6e2a8-1bfb-4caf-a6a8-b3bb65fa974e/need-time-difference-in-hours-and-minutes?forum=transactsql)

2. PIVOT SQL

SELECT   first_column AS <first_column_alias>

  , [pivot_value1], [pivot_value2], ... [pivot_value_n]

 

FROM
  (<source_table>) AS <source_table_alias>
PIVOT
(
  aggregate_function(<aggregate_column>)
FOR <pivot_column> IN ([pivot_value1], [pivot_value2], ... [pivot_value_n])
) AS <pivot_table_alias>;
aggregate_function eg. SUM(), COUNT(), MAX()...

 

 

3. การเช็คเงื่อนไข IF DBNull.Value  ใน  VB.net ก็ทำบันทัดเดียวได้ 

เดิม 

dim dr As DataRow

If dr.IsareaNull Then 

   txt_area.Text = Nothing 

Else 

   txt_area.Text = dr.area 

 End If

ใหม่

Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader()

txt_area.Text = If(dr("area") Is DBNull.Value, "", dr("area"))

4. SQL select where with @parameter is Null

ลด Code ยาว ๆ ให้สั้นลง โดยใช้

Where (@parameter IS NULL) OR (buildingName Like '%' + @parameter + '%')

แทนการ IF Else


คำสำคัญ :
.ASPX  SQL  VB.ASPX  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=948
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 2:50:56   เปิดอ่าน 569  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 15:52:20   เปิดอ่าน 495  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 3:55:18   เปิดอ่าน 833  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง