การส่งเสริมการใช้งานระบบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
วันที่เขียน 17/9/2562 13:22:20     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2564 0:43:52
เปิดอ่าน: 1310 ครั้ง

เพื่อหาแนวทางเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในระบบแบบสอบถามออนไลน์

เพื่อให้การวิเคราะห์ผลในแบบสอบถาม มีความน่าเชื่อถือ จำนวนผู้ตอบแบบสอบเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถืออย่างมีนัยสำคัญ จึงได้มีการวางแผนเพื่อหาแนวทางเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในระบบแบบสอบถามออนไลน์ ขึ้น (ในรายการแบบสอบถามที่ใช้เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานหรือแผนปฏิบัติราชการ)

ดังนี้

  1. กำหนดการออกแบบคำถามให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม
  2. กำหนดเปิดให้ตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบออนไลน์ โดยกระจาย เดือนละ ไม่เกิน 5 แบบสอบถาม
  3. กำหนดเริ่มต้นเปิดระบบแบบสอบถามโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรและนักศึกษา ให้กรอกแบบสอบถามโดยผ่านการเข้ารหัสผ่าน แล้วเว้นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเปิดให้สามารถเข้ากรอกระบบโดยไม่ต้องเข้ารหัสผ่าน

ผลการปฏิบัติงาน

  1. จัดทำแบบสอบถามที่ต้องดำเนินการเป็นอย่างต่อเนื่อง จากเดิม ปี 2561 เปิดระบบแบบสอบถามพร้อมกันทุกหน่วยงาน ทำให้มีรายการแบบสอบถามขึ้นหน้าแรกของผู้ใช้จำนวนมากในครั้งเดียว และในปี 2562 ได้มีการปรับการเปิดระบบแบบสอบถามแยกเป็นรายเดือน เพิ่มเติมการกรอกข้อมูลผ่านเอกสาร สำหรับบุคคลทั่วไป ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามลดลง
  2. ในแบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร จากเดิม ปี 2561 เปิดให้ตอบแบบสอบถามเฉพาะในระบบ และในปี 2562 ได้เพิ่มช่องทางการตอบแบบสอบถามแบบกระดาษและผ่านระบบ โดยไม่ต้องเข้ารหัสผ่าน ผลการดำเนินงาน  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามลดลง และมีผู้บริหารตอบกลับเพียง 1 ท่านเท่านั้น

หน่วยงานผู้ให้บริการ

ปี 2561 (จำนวนชุด)

ปี 2562 (จำนวนชุด)

ปริมาณ

หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย 12 หน่วยงาน

2,740

1,933

ลดลง

ผู้ใช้งาน

200

166

ลดลง

ผู้บริหาร

16

10

ลดลง

 

สรุปผลการดำเนินงาน

          การดำเนินงานโดยแยกเป็นรายเดือนและการแจงเวียนหนังสือ ไม่สามารถเพิ่มจำนวนการตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการได้

แนวทางการแก้ปัญหา

  1. กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของหน่วยงาน ประสานงานร่วมกันเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้บริหารโดยตรงเพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่สอดคล้องกับความต้องการ
  2. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการแจกแบบสอบถามโดยตรงกับผู้บริหาร

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://gg.gg/f6yaq

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น » มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ Google Workspace ทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันหลักและฟังก์ชันที่มีเฉพาะบน Google Workspace สำหรับบุคคลที่มองหาเครื่องมือไอทีสำหรับเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนและพัฒนาป...
Google Workspace     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน พัชรี ยางยืน  วันที่เขียน 31/3/2564 15:43:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/6/2564 18:59:39   เปิดอ่าน 240  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » รู้จัก สาย LAN และ Fiber Optic และ WI-FI เพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่...
network  เครือข่าย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 18/2/2564 16:35:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2564 0:22:59   เปิดอ่าน 549  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
เมื่อเกิดความเครียด ให้หาวิธีแก้ไขและขจัดความเครียด สร้างเสริมสุขภาพใจและกาย เพื่อส่งผลให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สร้างเสริมความสุขในชีวิคประจำวัน จะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นต่อไป
ความเครียด     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 12/1/2564 15:35:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2564 18:04:10   เปิดอ่าน 2065  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาโปรแกรม » การเรียกและแสดงข้อมูล จาก API บน ASP.NET
ตัวอย่างการเรียกและแสดงข้อมูล จาก API ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (VB.NET, C#.NET) เป้าหมาย เพื่อแสดงข้อมูล โดยสามารถ query ข้อมูลจาก ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ที่ได้จาก API หลักการ คือการทำงานร่วมกับ Lin...
API  Linq     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 11/11/2563 12:13:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2564 13:47:40   เปิดอ่าน 658  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง