การส่งเสริมการใช้งานระบบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
วันที่เขียน 17/9/2562 13:22:20     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2563 10:03:48
เปิดอ่าน: 623 ครั้ง

เพื่อหาแนวทางเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในระบบแบบสอบถามออนไลน์

เพื่อให้การวิเคราะห์ผลในแบบสอบถาม มีความน่าเชื่อถือ จำนวนผู้ตอบแบบสอบเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถืออย่างมีนัยสำคัญ จึงได้มีการวางแผนเพื่อหาแนวทางเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในระบบแบบสอบถามออนไลน์ ขึ้น (ในรายการแบบสอบถามที่ใช้เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานหรือแผนปฏิบัติราชการ)

ดังนี้

  1. กำหนดการออกแบบคำถามให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม
  2. กำหนดเปิดให้ตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบออนไลน์ โดยกระจาย เดือนละ ไม่เกิน 5 แบบสอบถาม
  3. กำหนดเริ่มต้นเปิดระบบแบบสอบถามโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรและนักศึกษา ให้กรอกแบบสอบถามโดยผ่านการเข้ารหัสผ่าน แล้วเว้นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเปิดให้สามารถเข้ากรอกระบบโดยไม่ต้องเข้ารหัสผ่าน

ผลการปฏิบัติงาน

  1. จัดทำแบบสอบถามที่ต้องดำเนินการเป็นอย่างต่อเนื่อง จากเดิม ปี 2561 เปิดระบบแบบสอบถามพร้อมกันทุกหน่วยงาน ทำให้มีรายการแบบสอบถามขึ้นหน้าแรกของผู้ใช้จำนวนมากในครั้งเดียว และในปี 2562 ได้มีการปรับการเปิดระบบแบบสอบถามแยกเป็นรายเดือน เพิ่มเติมการกรอกข้อมูลผ่านเอกสาร สำหรับบุคคลทั่วไป ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามลดลง
  2. ในแบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร จากเดิม ปี 2561 เปิดให้ตอบแบบสอบถามเฉพาะในระบบ และในปี 2562 ได้เพิ่มช่องทางการตอบแบบสอบถามแบบกระดาษและผ่านระบบ โดยไม่ต้องเข้ารหัสผ่าน ผลการดำเนินงาน  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามลดลง และมีผู้บริหารตอบกลับเพียง 1 ท่านเท่านั้น

หน่วยงานผู้ให้บริการ

ปี 2561 (จำนวนชุด)

ปี 2562 (จำนวนชุด)

ปริมาณ

หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย 12 หน่วยงาน

2,740

1,933

ลดลง

ผู้ใช้งาน

200

166

ลดลง

ผู้บริหาร

16

10

ลดลง

 

สรุปผลการดำเนินงาน

          การดำเนินงานโดยแยกเป็นรายเดือนและการแจงเวียนหนังสือ ไม่สามารถเพิ่มจำนวนการตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการได้

แนวทางการแก้ปัญหา

  1. กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของหน่วยงาน ประสานงานร่วมกันเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้บริหารโดยตรงเพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่สอดคล้องกับความต้องการ
  2. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการแจกแบบสอบถามโดยตรงกับผู้บริหาร

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://gg.gg/f6yaq

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1019
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2563 9:43:19   เปิดอ่าน 310  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2563 9:37:58   เปิดอ่าน 358  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2563 9:38:15   เปิดอ่าน 579  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง