สรุปหัวข้อโครงการสัมมนาด้านเทคนิคและการจัดการเรียนการสอน ICT For Learning
วันที่เขียน 21/9/2558 16:01:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/12/2566 7:55:28
เปิดอ่าน: 4186 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยี สำหรับการเรียนการสอนในโลกยุค ICT ต้องอาศัยกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ TPCK นั่นคือการผนวกการเรียนรู้ร่วมกับความรู้ในเนื้อหา ความรู้ในวิธีการสอน และความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีจากค่าย iOS ได้สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยนำเสนอ Apple TV เพื่อใช้เชื่อมต่อข้อมูล/ภาพ ที่อยุ่ iPhone/iPad ขึ้น Projector โดยผ่านระบบ Airplay นอกจากนั้น Apple ยังสนับสนุนในด้าน App for Education iBook idrop iTune U สำหรับการเรียนการสอนอีกด้วย

โครงการสัมมนาด้านเทคนิคและการจัดการเรียนการสอน

ICT FOR LEARNING จัดระบบการเรียนการสอน “The 21st Century TEACHING and LEARNING SYSTEM”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

------------------------------------------------------------------------

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคนิคและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในโลกยุค 21st รูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ TPCK Model คือกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ประกอบด้วยความรู้ในเนื้อหาที่จะสอน ความรู้ในวิธีและกระบวนการสอน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ที่อาจารย์จะต้องมีทักษะครบทุกด้าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา

 TPCK

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ทั้งนี้บริษัท A&A Neo Technology co.LTD ได้มานำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่าน อุปกรณ์ตระกูล Apple ภายในงาน ได้นำ Apple TV เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ส่งภาพจากอุปกรณ์ของ Apple ได้แก่ iPhone, iPad ที่นอกจากยังสามารถเชื่อมต่อกับ TV, LCD, LED ได้แล้ว ยังสามารถส่งภาพไปยัง Projector โดยผ่านระบบ Airplay ซึ่งทำให้สามารถแสดงภาพที่อยู่ในอุปกรณ์ iPad/iPhone ได้อีกด้วย โดยไม่ต้องทำการโอนไฟล์

          โดยเวอร์ชันที่สนับสนุนการใช้งาน Airplay มีรายละเอียดดังนี้ เป็นอย่างน้อย

1)       อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อจะต้องเป็น iPhone 4s ขึ้นไป หรือ iPad 2 ขึ้นไป

2)      ใช้ iOS 5 ขึ้นไป

การเรียนการสอนในยุค 21st Apple ให้การสนับสนุนฟรีดังนี้

1)       App Store มากกว่า 80,000 App for Education

2)      iBook ใช้สำหรับสร้างหนังสือเรียน

3)      idrop ใช้สำหรับการส่งไฟล์ให้กับอุปกรณ์ Mac/Apple Device

4)      iTune U ใช้สำหรับการเผยแพร่ iBook โดย iTune U สามารถเข้าเรียนได้ครั้งละ 50 คน มีพื้นที่ให้ใช้บริการ 20 GB สามารถอัพโหลดได้ 5-6 บทเรียน

ซึ่งการประยุกต์ใช้ระบบ ดังกล่าวทำให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ ผ่านอุปกรณ์ โดยสามารถแชร์ให้ทุกคนสามารถเห็น สิ่งที่กำลังเรียนรู้ ร่วมกันได้ ทั้งนี้ในกลุ่มผู้ใช้ SmartPhone ถือว่าอุปกรณ์ในตระกูล iOS อยู่ในอันดับ 2 รองจากตระกูล Andriod ที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=431
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2566 21:31:37   เปิดอ่าน 37  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2566 21:24:29   เปิดอ่าน 25  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 9:51:57   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 8:04:54   เปิดอ่าน 95  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง