สรุปหัวข้อโครงการสัมมนาด้านเทคนิคและการจัดการเรียนการสอน ICT For Learning
วันที่เขียน 21/9/2558 16:01:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 12:05:54
เปิดอ่าน: 4373 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยี สำหรับการเรียนการสอนในโลกยุค ICT ต้องอาศัยกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ TPCK นั่นคือการผนวกการเรียนรู้ร่วมกับความรู้ในเนื้อหา ความรู้ในวิธีการสอน และความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีจากค่าย iOS ได้สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยนำเสนอ Apple TV เพื่อใช้เชื่อมต่อข้อมูล/ภาพ ที่อยุ่ iPhone/iPad ขึ้น Projector โดยผ่านระบบ Airplay นอกจากนั้น Apple ยังสนับสนุนในด้าน App for Education iBook idrop iTune U สำหรับการเรียนการสอนอีกด้วย

โครงการสัมมนาด้านเทคนิคและการจัดการเรียนการสอน

ICT FOR LEARNING จัดระบบการเรียนการสอน “The 21st Century TEACHING and LEARNING SYSTEM”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

------------------------------------------------------------------------

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคนิคและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในโลกยุค 21st รูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ TPCK Model คือกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ประกอบด้วยความรู้ในเนื้อหาที่จะสอน ความรู้ในวิธีและกระบวนการสอน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ที่อาจารย์จะต้องมีทักษะครบทุกด้าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา

 TPCK

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ทั้งนี้บริษัท A&A Neo Technology co.LTD ได้มานำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่าน อุปกรณ์ตระกูล Apple ภายในงาน ได้นำ Apple TV เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ส่งภาพจากอุปกรณ์ของ Apple ได้แก่ iPhone, iPad ที่นอกจากยังสามารถเชื่อมต่อกับ TV, LCD, LED ได้แล้ว ยังสามารถส่งภาพไปยัง Projector โดยผ่านระบบ Airplay ซึ่งทำให้สามารถแสดงภาพที่อยู่ในอุปกรณ์ iPad/iPhone ได้อีกด้วย โดยไม่ต้องทำการโอนไฟล์

          โดยเวอร์ชันที่สนับสนุนการใช้งาน Airplay มีรายละเอียดดังนี้ เป็นอย่างน้อย

1)       อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อจะต้องเป็น iPhone 4s ขึ้นไป หรือ iPad 2 ขึ้นไป

2)      ใช้ iOS 5 ขึ้นไป

การเรียนการสอนในยุค 21st Apple ให้การสนับสนุนฟรีดังนี้

1)       App Store มากกว่า 80,000 App for Education

2)      iBook ใช้สำหรับสร้างหนังสือเรียน

3)      idrop ใช้สำหรับการส่งไฟล์ให้กับอุปกรณ์ Mac/Apple Device

4)      iTune U ใช้สำหรับการเผยแพร่ iBook โดย iTune U สามารถเข้าเรียนได้ครั้งละ 50 คน มีพื้นที่ให้ใช้บริการ 20 GB สามารถอัพโหลดได้ 5-6 บทเรียน

ซึ่งการประยุกต์ใช้ระบบ ดังกล่าวทำให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ ผ่านอุปกรณ์ โดยสามารถแชร์ให้ทุกคนสามารถเห็น สิ่งที่กำลังเรียนรู้ ร่วมกันได้ ทั้งนี้ในกลุ่มผู้ใช้ SmartPhone ถือว่าอุปกรณ์ในตระกูล iOS อยู่ในอันดับ 2 รองจากตระกูล Andriod ที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=431
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 23:50:18   เปิดอ่าน 196  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 19:02:42   เปิดอ่าน 349  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 11:52:59   เปิดอ่าน 475  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 8:28:51   เปิดอ่าน 347  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง