การเรียกและแสดงข้อมูล จาก API บน ASP.NET
วันที่เขียน 11/11/2563 12:13:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 8:32:22
เปิดอ่าน: 853 ครั้ง

ตัวอย่างการเรียกและแสดงข้อมูล จาก API ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (VB.NET, C#.NET) เป้าหมาย เพื่อแสดงข้อมูล โดยสามารถ query ข้อมูลจาก ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ที่ได้จาก API หลักการ คือการทำงานร่วมกับ Linq โดย นำข้อมูลบุคลากรที่เรียกได้จาก API มาเก็บไว้เป็น Data Collection

Imports System.Net
Imports System.IO
Imports Newtonsoft.Json.Linq
Partial Class Default15123
Inherits System.Web.UI.Page
Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
If Not IsPostBack Then
Dim request As HttpWebRequest
Dim reader As StreamReader

Dim url As String = "https://api.mju.ac.th/Person/API/PERSON948......2020"  'ขอ Token Key จากผู้พัฒนาระบบ API อาจารย์ดร.สุระพล ริยะนา
Try

request = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
Dim response As HttpWebResponse = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
reader = New StreamReader(response.GetResponseStream())
Dim JSONresponseFromServer As String = reader.ReadToEnd()

Dim jResults As JArray = JArray.Parse(JSONresponseFromServer)
'#1
Dim results As List(Of JToken) = jResults.Children().ToList() 'JValue
Dim result1 = results.Where(Function(s) s("firstName") = "ณัฐกฤตา")
Dim result2 = From s In results
                     Where s("firstName") = "ณัฐกฤตา"
                     Select s

Dim demo1 As String = ""
Dim fName As String = ""
Dim lName As String = ""

For Each person As JObject In result1
     For Each prop As JProperty In person.Properties()
          Select Case prop.Name
                    Case "firstName" : fName = prop.Value
                    Case "lastName" : lName = prop.Value
          End Select
     Next
Next
Label1.Text = fName + " " + lName
'display. ณัฐกฤตา โกมลนาค

'#2
Dim p As New PersonPublic()
For Each person As JObject In result2
      For Each prop As JProperty In person.Properties()
           Select Case prop.Name
                    Case "firstName" : p.FirstName = prop.Value
                    Case "lastName" : p.LastName = prop.Value
           End Select
      Next
Next
Label2.Text = p.FirstName + " " + p.LastName
'display. ณัฐกฤตา โกมลนาค

Catch ex As Exception
     ex.ToString()
End Try

End If
End Sub
End Class

 

 

 

c#.net  ใช้ API + citizenID

public String getAPIByIDcard(String IDcard, String fieldName)
{
   String url = string.Concat("https://api.mju.ac.th/Person/API/PERSON948....2020/", IDcard);

'ขอ Token Key จากผู้พัฒนาระบบ API อาจารย์ดร.สุระพล ริยะนา


   String str = "";
try
{
   HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
   HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
   StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
   String JSONresponseFromServer = reader.ReadToEnd();
   JArray jResults = JArray.Parse(JSONresponseFromServer);
   List<JToken> results = jResults.Children().ToList();
   foreach (JObject person in results)
   {
      foreach (JProperty prop in person.Properties())
      {
         if (prop.Name == fieldName)
         {
            str = prop.Value.ToString ();
         }
      }
   }
   return str;
}
catch
{
return "";
}
finally
{

}
}

คำสำคัญ :
API  Linq  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1136
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทความที่น่าสนใจ » สรุปกิจกรรม KM ระบบบริการของหน่วยงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระบบบริการของหน่วยงาน พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศ...
ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 20/8/2564 15:01:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 12:31:22   เปิดอ่าน 174  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัย » การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน มีแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขต...
ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 5/8/2564 8:09:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 6:02:56   เปิดอ่าน 240  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น » มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ Google Workspace ทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันหลักและฟังก์ชันที่มีเฉพาะบน Google Workspace สำหรับบุคคลที่มองหาเครื่องมือไอทีสำหรับเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนและพัฒนาป...
Google Workspace     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน พัชรี ยางยืน  วันที่เขียน 31/3/2564 15:43:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 22:16:31   เปิดอ่าน 453  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง