การเรียกและแสดงข้อมูล จาก API บน ASP.NET
วันที่เขียน 11/11/2563 12:13:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 23:30:07
เปิดอ่าน: 59 ครั้ง

ตัวอย่างการเรียกและแสดงข้อมูล จาก API ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (VB.NET) เป้าหมาย เพื่อแสดงข้อมูล โดยสามารถ query ข้อมูลจาก ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ที่ได้จาก API หลักการ คือการทำงานร่วมกับ Linq โดย นำข้อมูลบุคลากรที่เรียกได้จาก API มาเก็บไว้เป็น Data Collection

Imports System.Net
Imports System.IO
Imports Newtonsoft.Json.Linq
Partial Class Default15123
Inherits System.Web.UI.Page
Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
If Not IsPostBack Then
Dim request As HttpWebRequest
Dim reader As StreamReader

Dim url As String = "https://api.mju.ac.th/Person/API/PERSON9486bba19bca462da44dc8ac447dea9723052020"
Try

request = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
Dim response As HttpWebResponse = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
reader = New StreamReader(response.GetResponseStream())
Dim JSONresponseFromServer As String = reader.ReadToEnd()

Dim jResults As JArray = JArray.Parse(JSONresponseFromServer)
'#1
Dim results As List(Of JToken) = jResults.Children().ToList() 'JValue
Dim result1 = results.Where(Function(s) s("firstName") = "ณัฐกฤตา")
Dim result2 = From s In results
                     Where s("firstName") = "ณัฐกฤตา"
                     Select s

Dim demo1 As String = ""
Dim fName As String = ""
Dim lName As String = ""

For Each person As JObject In result1
     For Each prop As JProperty In person.Properties()
          Select Case prop.Name
                    Case "firstName" : fName = prop.Value
                    Case "lastName" : lName = prop.Value
          End Select
     Next
Next
Label1.Text = fName + " " + lName
'display. ณัฐกฤตา โกมลนาค

'#2
Dim p As New PersonPublic()
For Each person As JObject In result2
      For Each prop As JProperty In person.Properties()
           Select Case prop.Name
                    Case "firstName" : p.FirstName = prop.Value
                    Case "lastName" : p.LastName = prop.Value
           End Select
      Next
Next
Label2.Text = p.FirstName + " " + p.LastName
'display. ณัฐกฤตา โกมลนาค

Catch ex As Exception
     ex.ToString()
End Try

End If
End Sub
End Class

คำสำคัญ :
API  Linq  VB.NET  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1136
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถอดบทเรียน KM » สรุปแนวทางการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันการศึกษา
แนวทางการกำหนดหัวข้อปฏิบัติเพื่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต และให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภารกิ...
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  แนวปฏิบัติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 17/9/2563 7:47:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 18:24:12   เปิดอ่าน 198  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง