การเรียกและแสดงข้อมูล จาก API บน ASP.NET
วันที่เขียน 11/11/2563 12:13:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 22:48:02
เปิดอ่าน: 483 ครั้ง

ตัวอย่างการเรียกและแสดงข้อมูล จาก API ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (VB.NET, C#.NET) เป้าหมาย เพื่อแสดงข้อมูล โดยสามารถ query ข้อมูลจาก ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ที่ได้จาก API หลักการ คือการทำงานร่วมกับ Linq โดย นำข้อมูลบุคลากรที่เรียกได้จาก API มาเก็บไว้เป็น Data Collection

Imports System.Net
Imports System.IO
Imports Newtonsoft.Json.Linq
Partial Class Default15123
Inherits System.Web.UI.Page
Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
If Not IsPostBack Then
Dim request As HttpWebRequest
Dim reader As StreamReader

Dim url As String = "https://api.mju.ac.th/Person/API/PERSON9486bba19bca462da44dc8ac447dea9723052020"
Try

request = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
Dim response As HttpWebResponse = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
reader = New StreamReader(response.GetResponseStream())
Dim JSONresponseFromServer As String = reader.ReadToEnd()

Dim jResults As JArray = JArray.Parse(JSONresponseFromServer)
'#1
Dim results As List(Of JToken) = jResults.Children().ToList() 'JValue
Dim result1 = results.Where(Function(s) s("firstName") = "ณัฐกฤตา")
Dim result2 = From s In results
                     Where s("firstName") = "ณัฐกฤตา"
                     Select s

Dim demo1 As String = ""
Dim fName As String = ""
Dim lName As String = ""

For Each person As JObject In result1
     For Each prop As JProperty In person.Properties()
          Select Case prop.Name
                    Case "firstName" : fName = prop.Value
                    Case "lastName" : lName = prop.Value
          End Select
     Next
Next
Label1.Text = fName + " " + lName
'display. ณัฐกฤตา โกมลนาค

'#2
Dim p As New PersonPublic()
For Each person As JObject In result2
      For Each prop As JProperty In person.Properties()
           Select Case prop.Name
                    Case "firstName" : p.FirstName = prop.Value
                    Case "lastName" : p.LastName = prop.Value
           End Select
      Next
Next
Label2.Text = p.FirstName + " " + p.LastName
'display. ณัฐกฤตา โกมลนาค

Catch ex As Exception
     ex.ToString()
End Try

End If
End Sub
End Class

 

 

 

c#.net  ใช้ API + citizenID

public String getAPIByIDcard(String IDcard, String fieldName)
{
   String url = string.Concat("https://api.mju.ac.th/Person/API/PERSON9486bba19bca462da44dc8ac447dea9723052020/", IDcard);
   String str = "";
try
{
   HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
   HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
   StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
   String JSONresponseFromServer = reader.ReadToEnd();
   JArray jResults = JArray.Parse(JSONresponseFromServer);
   List<JToken> results = jResults.Children().ToList();
   foreach (JObject person in results)
   {
      foreach (JProperty prop in person.Properties())
      {
         if (prop.Name == fieldName)
         {
            str = prop.Value.ToString ();
         }
      }
   }
   return str;
}
catch
{
return "";
}
finally
{

}
}

คำสำคัญ :
API  Linq  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1136
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น » มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ Google Workspace ทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันหลักและฟังก์ชันที่มีเฉพาะบน Google Workspace สำหรับบุคคลที่มองหาเครื่องมือไอทีสำหรับเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนและพัฒนาป...
Google Workspace     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน พัชรี ยางยืน  วันที่เขียน 31/3/2564 15:43:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 13:22:45   เปิดอ่าน 55  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » รู้จัก สาย LAN และ Fiber Optic และ WI-FI เพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่...
network  เครือข่าย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 18/2/2564 16:35:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 21:12:02   เปิดอ่าน 200  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
เมื่อเกิดความเครียด ให้หาวิธีแก้ไขและขจัดความเครียด สร้างเสริมสุขภาพใจและกาย เพื่อส่งผลให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สร้างเสริมความสุขในชีวิคประจำวัน จะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นต่อไป
ความเครียด     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 12/1/2564 15:35:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 12:51:38   เปิดอ่าน 1928  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง