สรุปหัวข้อการเข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ"
วันที่เขียน 22/9/2558 11:03:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 20:48:24
เปิดอ่าน: 10466 ครั้ง

ทักษะการบริหารและตัดสนใจ การค้นให้พบพูดให้ดี ฟังให้ถ้วนถี่ ให้เข้าใจหัวใจเป้าประสงค์รวมทีมร่วมทำ ผลัดกันแชร์ ผลัดกันเชื่อมโยงทั้งองค์กร จะก่อประสานผ่านวิกฤตเป็นหนึ่งเดียว ยึดหลักธรรมจริยธรรมนำพาและก้าวไป ค้นให้พล รู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อน รู้จักองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ แห่งความเป็นตัวตน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ Head Heart Hand : จากหนึ่งความคิดสู่การทำงานเป็นกลุ่ม ผ่านการเปิดใจรับฟัง และสรุปกระบวนการสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน การสื่อสารเพื่อการจัดการ Head Heart Hand : ค้นให้พบ พูดให้ชัดเจน ฟังให้ถ้วนถี่ ให้ความเข้าใจคนฟัง จะเกิดผล ทั้งเราและองค์กร เติบโตได้ด้วยมือเรา เริ่มจากการสื่อสารที่ดี

สรุปหัวข้อสัมมนา “การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 

โดย อ.ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์

บทคัดย่อ

1. ทักษะการบริหารและตัดสนใจ
การค้นให้พลพูดให้ดี ฟังให้ถ้วนถี่ ให้เข้าใจหัวใจเป้าประสงค์รวมทีมร่วมทำ ผลัดกันแชร์ ผลัดกันเชื่อมโยงทั้งองค์กร จะก่อประสานผ่านวิกฤตเป็นหนึ่งเดียว ยึดหลักธรรมจริยธรรมนำพาและก้าวไป ค้นให้พบ รู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อน รู้จักองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ แห่งความเป็นตัวตน
2. การแก้ปัญหาและตัดสินใจ Head Heart Hand :   จากหนึ่งความคิดสู่การทำงานเป็นกลุ่ม ผ่านการเปิดใจรับฟัง และสรุปกระบวนการสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
3. การสื่อสารเพื่อการจัดการ Head Heart Hand : ค้นให้พบ พูดให้ชัดเจน ฟังให้ถ้วนถี่ ให้ความเข้าใจคนฟัง จะเกิดผล ทั้งเราและองค์กร เติบโตได้ด้วยมือเรา เริ่มจากการสื่อสารที่ดี

1. การคิดเชิงระบบ เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

     1) นักบริหารจัดการที่ดีต้องมีทักษะ 4 ป คือ เปิด (ใจ) ปรับ (เวลา) เปลี่ยน (ความคิดทัศนคติ) ประยุกต์

    2) สถานการณ์ ที่ต้องตัดสินใจ มีดังนี้

 

 • Certainly ความแน่นอน มีข้อมูลถูกต้องชัดเจนเพียงพอ เป็นการตัดสินใจที่แน่นอน
 • Risk ความเสี่ยง เป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ เลือกตัดสินใจที่มีผลกระทบน้อยที่สุด
 • Uncertainly ความไม่แน่นอน เป็นลักษณะการตัดสินที่ไม่มีข้อมูล ไม่ทราบผลลัพธ์

 

    3) กระบวนการตัดสินใจ ใช้หลักการทำงาน PDCA (Plan Do Check Action) ประกอบ

 

 • ระบุปัญหา ความแตกต่างระหว่างที่เราเป็นกับสิ่งที่ต้องการ
 • เกณฑ์ที่จะใช้ตัดสินใจ หาข้อมูล ปัจจัยที่สัมพันธ์เพื่อการตัดสินใจ
 • กำหนดน้ำหนักแต่ละเกณฑ์ ตามความสำคัญ
 • กำหนดทางเลือก
 • วิเคราะห์ทางเลือก
 • ตัดสินใจเลือก เลือกวิธีการที่ดีที่สุด จากทางเลือกทั้งหลาย เพื่อองค์กร หรือหน่วยงาน
 • ดำเนินการตามทางเลือก
 • ประเมินผลการตัดสินใจ

 

    4) การตัดสินใจ เป็นกระบวนการตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรค

        ผู้บริหารต้องเห็นจุดอ่อนและนำมาปรับไม่ใช่หาคนผิด

        หลักการตัดสินใจ

 

 • สัญชาตญาณ (Instinct)
 • ข้อเท็จจริง (Fact)
 • ประสบการณ์ (Experience)
 • การพิจารณาอย่างละเอียด (Considered Opinion)
 • การตัดสินใจโดยใช้หลักเชิงปริมาณ (Quantitative Techniques)
 • การตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือ (Tools)

 

    5) ประเภทของปัญหา

 

 • ตรงไปตรงมา มีเป้าหมายชัดเจน เกิดขึ้นเป็นประจำ
 • ปัญหาใหม่ ข้อมูลไม่ชัดเจน ต้องหาข้อมูลเพิ่ม
 • ผสม การแก้ปัญหาต้องร่วมกันระดมความเห็นจากทุกระดับ

 

   6) อุปสรรคในการตัดสินใจ

 

 • ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถในการรับรู้ วิเคราะห์และประมวลผล ความสามารถการตัดสินใจ
 • การใช้ทางลัดในการตัดสินใจ
 • วิธีการมองปัญหา
 • อุปสรรคในองค์กร

 

   7) รูปแบบการตัดสินใจ

 

 • Directive Style มีเหตุมีผล ตัดสินใจรวดเร็ว มุ่งระยะสั้น ข้อมูลอาจไม่มาก และทางเลือกอาจจะน้อย
 • Analysis Style รอบคอบ วิเคราะห์ สถานการณ์ ด้วยเหตุและผล วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย อย่างถ้วนถี่
 • Conceptual Style ผู้บริหารสายตายาวไกล ประสบการณ์สูง เห็นทางเลือก และผลที่หลากหลายระยะยาว
 • Group Style ฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ข้อดีคือมีข้อมูลมากขึ้น มีมุมมองที่แตกต่าง แต่อาจมีผู้มีอำนาจต่อต้านความคิด หรือทำให้ตัดสินใจหลงประเด็น ขนาดของกลุ่มมีผลต่อการตัดสินใจ ใช้เวลานานกว่าแบบบุคคล

 

   8) ข้อจำกัดของการตัดสินใจ

 

 • ความซับซ้อนของปัญหา
 • ข้อจำกัดด้านเวลาและเงินทุน
 • ความแตกต่างในด้านความเชื่อ ความสามารถ สัญชาตญาณ
 • เป้าหมาย
 • ความแตกต่างของข้อมูล
 • ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลมีมากเกินไป

 

ขั้นตอนการตัดสินใจ จัดลำดับ วิเคราะห์ข้อมูล หาความน่าจะเป็น

ความคลาดเคลื่อน เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในตนเอง และอคติในการนำเสนอ

2.  การสื่อสารเพื่อการจัดการ

      คือ การถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างคน 2 คนขึ้นไป

     ผู้ส่งสาร แจ้งเพื่อทราบ เพื่อให้การศึกษา เพื่อชักจูง เพื่อให้ความบันเทิง

     ผู้รับสาร เพื่อรับทราบ เพื่อเรียนรู้ เพื่อหาความพอใจ เพื่อการตัดสินใจ

    1) ประโยชน์ของการสื่อสาร

 

 • ทำให้การวินิจฉัย สั่งการ ได้รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง
 • เกิดการประสานงานที่ดี
 • ควบคุมการทำงานได้ดีขึ้น
 • เกิดความร่วมมือสามัคคี
 • เก็บข้อมูลข่าวสารเป็นหลักฐาน

 

    2) ปัจจัยในการสื่อสารที่ดี

 

 • รู้วิธีการสื่อสาร
 • รู้จักผู้รับ
 • รู้วัตถุประสงค์การสื่อสาร
 • รู้ช่องทางการสื่อสาร

 

    3) รูปแบบการสื่อสาร ทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ

 

 • จากบนลงล่าง
 • จากล่างขึ้นบน
 • ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 • ข้ามสายงาน

 

    4) อุปสรรคของการสื่อสาร

 

 • ข้อมูลบิดเบือนจากข้อเท็จจริง
 • การเลือกรับรู้ข่าวสาร
 • อารมณ์ความรู้สึก
 • ข้อมูลข่าวสารมากเกินไป
 • การต่อต้าน
 • ปัญหาด้านภาษา
 • วัฒนธรรมประจำชาติ

 

   5) เทคนิคการสื่อสารที่ดี

 

 • เปิดโอกาสให้โต้ตอบ
 • ใช้ภาษาที่ง่าย
 • ตั้งใจรับฟัง
 • ระงับอารมณ์
 • สังเกตอากัปกิริยาคู่สนทนา

 

   6) บัญญัติ 10 ประการ การสื่อสาร

 • กระจ่าง
 • ชัดเจนมีวัตถุประสงค์
 • พิจารณาผู้รับ ทั้งด้านกายภาพ และบุคลิกภาพ
 • วางแผนการส่งสารให้เหมาะสม
 • น้ำเสียง
 • ให้โอกาสสิ่งที่เป็นประโยชน์
 • ติดตามการส่งสาร
 • ติดต่อสื่อสารให้ได้ผลอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความมั่นใจ มีการกระทำส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ส่งสาร
 • เข้าใจผู้อื่นด้วย อย่าเพียงพยายามให้ผู้อื่นเข้าใจตนเอง

    7) ศิลปะในการตำหนิ

 

 • แน่ใจว่าผิด
 • ศึกษาข้อมูลผู้ทำผิด
 • ไม่แสดงความโกรธ
 • พูดในเชิงบรรยาย แนะนำ หารือ
 • ให้กำลังใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจ

 

   8) ศิลปะการชม

 • ชมอย่างจริงใจ
 • ชมตรงจุด

3.  ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

      Power ผู้มีอำนาจ จนมีอิทธิพลให้ผู้อื่นยอมทำตาม ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

     Authority ผู้บังคับบัญชา ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

    1) เป็นผู้นำได้อย่างไร

 

 • สิ่งผูกพันทางสังคม
 • บุคลิกลักษณะ
 • สถาการณ์ของกลุ่ม

 

    2) แหล่งที่มาของอำนาจ

 

 • ชอบธรรมทางกฎหมาย
 • การให้รางวัล
 • การลงโทษ
 • ความเชี่ยวชาญ
 • การอ้างอิง

 

    3) เทคนิคการเป็นผู้นำ

 

 • ให้คำปรึกษา
 • โน้มน้าวอย่างมีเหตุผล
 • สร้างแรงบันดาลใจ
 • การทำให้คนชื่นชอบ
 • ความร่วมมือ
 • การสร้างความกดดัน
 • การกดดัน

 

    4) คุณลักษณะของผู้นำ

 

 • ความซื่อสัตย์
 • ความสามารถ
 • มองการณ์ไกล
 • มีแรงบันดาลใจ
 • มีไหวพริบ
 • ความสามารถในการควบคุมตนเอง เตือนสติตนเอง จัดการตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์

 

    5) ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ผู้ตามเชื่อมมั่น ในตัวผู้นำและทำให้ผู้ตามเชื่อมมั่นในตัวเอง

    6) ผู้นำแบบมีบารมี มีวิสัยทัศน์ ครองใจคน

    7) ประเภทของผู้บริหาร

 

 • สั่งการ
 • สนับสนุน
 • ส่วนร่วม
 • ท้าทาย มุ่งความสำเร็จ
 • ผสมผสาน

 

    8) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

 • มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
 • การสร้างแรงบันดาลใจ
 • การกระตุ้นปัญญา
 • การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

 

    9) จริยธรรมกับผู้บริหาร เป็นคนเก่งและดี เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

    กรณีศึกษาการฝ่าวิกฤต ของ กลุ่ม SCG

 

 • เริ่มจากอุดมการณ์ของหน่วยงาน ยึดมั่นในคุณธรรม ใส่ใจในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในความเป็นคน
 • การพัฒนาองค์กร ปัจจัยสำคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย์
 • สร้างขวัญกำลังใจ ให้ฟันฝ่าวิกฤตไปให้ได้ ลดค่าใช้จ่าย แทนการลดพนักงาน
 • เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ช่วงชะลอเศรษฐกิจพัฒนาคน (ไม่ลดเงินเดือน/สวัสดิการ)

 

    10)  ค่านิยมของผู้บริหาร จริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล ให้คนเป็นศูนย์กลาง

 • ผู้บริหารฝั่งตะวันออก เน้นปฏิบัติ ความเป็นอาวุโส
 • ผู้บริหารฝั่งตะวันตก เน้นความสามารถ

    ผู้มีวิสัยทัศน์ ยึดแนวคิด “Work Life Balance” ชีวิตทำงาน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว

    11) หลักธรรมผู้บริหาร

    [1] ทุติยปาปณิกสูตร

 

 • จักขุมา มองการณ์ไกล
 • วิธุโร เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • นิสสย สัมปันโน มีมนุษยสัมพันธ์ พึ่งพาได้ ผูกใจคน

 

    [2] หลักการทำงานให้สำเร็จ

 • ปัญญาพละ      คือความรอบรู้
 • วิริยพละ         คือความเพียร
 • อนวิชชพละ คือความซื่อสัตย์
 • สัมคมพละ       คือการสงเคราะห์มนษยสัมพันธ์

    [3] สังควัตถุ 4 การผูกใจคน

 

 • ทาน     คือการให้ทาน
 • ปิยวาจา คือการพูดด้วยถ้อยคำที่อ้อนหวาน
 • อัตถจริยา    คือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
 • สมานัตตา    คือการวางตัวสม่ำเสมอ

 

    [4] พรหมวิหาร 4

 

 • เมตตา  คือรักปรารถนาดี
 • กรุณา  คือสงสารเห็นใจ
 • มุทิตา   คือชื่นชมยินดี
 • อุเบกขา คือวางเฉยไม่ลำเอียง

4.  Team Management

 

     1)  กระบวนการสร้างทีมงาน

 

 • Forming การก่อตัว
 • Storming ความแปรปรวน ความขัดแย้ง
 • Norming การประสานเชื่อมโยง
 • Performing การเดินหน้าเต็มตัว
 • Adjourning การสลายตัว
 • Next Step การเดินหน้าต่อไป

 

    2) การจัดตั้ง Team อย่างเป็นทางการ

 

 • เพิ่มผลการปฏิบัติงาน
 • สร้างความยืดหยุ่น
 • สร้างความท้าทาย
 • ทำงานเชิงกลยุทธ์
 • สร้างความสามัคคี

 

    3) ปัจจัยการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 • มีเป้าหมาย
 • ขนาดเหมาะสม
 • มีความไว้วางใจ
 • มีความสามารถเฉพาะตัว
 • ติดต่อสื่อสารกันอย่างชัดเจน

 

    4) We must believe the think positive in thing possible think different

 

 • ทำงานสอดคล้องกับทีม เป้าหมายเดียวกัน
 • ทุกคนในทีมงานทำงานแทนกันได้
 • การให้กำลังใจกันส่งผลดีในที่ทำงาน
 • ยืนหยัดเคียงข้างกันเสมอ ให้ผ่านอุปสรรคและวิกฤต
 • ทำงานเป็นทีมทำให้งานสำเร็จได้เร็วขึ้น

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก » การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หากจะถามว่า ทำไมต้องมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น คำตอบก็คือ เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้รู้ข้อบกพร่...
SCD Ranking  SDGs  U-Multirank  University Performance Metrics: UPM  Webometrics  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  มาตรฐานการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 15/9/2564 13:41:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 13:10:39   เปิดอ่าน 5430  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ » ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินโค...
ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน รุ้งทอง เขื่อนขัน  วันที่เขียน 12/9/2562 16:08:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 16:20:37   เปิดอ่าน 2389  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ » สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)”
สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)” 1. หลักสูตรสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และควรระบุให้นักศึกษา “เรียนรู้...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน ธิดารักษ์ รัตนมณี  วันที่เขียน 24/8/2561 10:38:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/4/2567 21:21:32   เปิดอ่าน 3583  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง