MIS-GIS Report
วันที่เขียน 18/1/2554 12:15:46     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:39:37
เปิดอ่าน: 5101 ครั้ง

MIS-GIS Report

     ในปัจจุบันการบริหารงานภาครัฐได้มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการ คือ การประยุกต์ใข้ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในแขนงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กระบวนการในการตัดสินใจในการบริหารงานภาครัฐ โดยร้อยละ 70-80 จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางพื้นที่

     ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS จึงนับเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประโยชน์ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ด้วยมีความพิเศษและลักษณะเฉพาะตัวที่ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิงบรรยายเข้าไว้ด้วยกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ความสามารถในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของแผนที่ ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนอ้างอิงตำแหน่งกับพื้นผิวโลกได้

     ทั้งนี้ในมุมมองการบริหารของมหาวิทยาลัย หนึ่งในฐานข้อมูลหลัก ที่ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย นั่นคือ อาคารสถานที่ ซึ่งเมื่อพูดถึงสถานที่ สามารถนึกถึงแผนที่ ซึ่งเมื่อนำเอาอาคารต่างๆ บนพืนดินมาวางบนกระดาษ หรือเว็บไซด์ และให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้เช่น นักศึกษา บุคลากร การมองเห็นภาพของผู้บริหาร ก็มีแนวโน้มมองเห็นมหาวิทยาลัยชัดเจนขึ้น ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS) ร่วมกับการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ขึ้น แผนที่จึงสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกันได้  เรียกว่าการแสดงรายงานรูปแบบ MIS-GIS Report

คำสำคัญ :
GIS  MIS  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=57
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ. มธุรส ชัยหาญ » การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีงานวิจัย และ นวัตกรรมระหว่างผู้...
L-quebrachitol  กระบวนการสกัด  ซีรัมยางพารา  ผลิตภัณฑ์สปา  ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 1/10/2562 10:36:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 8:39:17   เปิดอ่าน 538  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา » การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๙.๒/๒๘๓๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้กระผม รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย เดินทางไปปฏิบัติงาน ในวันที่ ...
การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา นวัตกรรมอาหารสัตว์ ซินไบโอติก     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ณัฐพร จันทร์ฉาย  วันที่เขียน 29/9/2562 16:04:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 22:09:31   เปิดอ่าน 485  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อ. มธุรส ชัยหาญ » การเข้าร่วมกิจกรรม “การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การเข้าร่วมกิจกรรม “การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีงานวิจัย แล...
L-quebrachitol  กระบวนการสกัด  การเพิ่มมูลค่า  ซีรัมนำ้ยางพารา  นำ้ทิ้งจากกระบวนการรีดแผ่นยาง     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 25/9/2562 14:32:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 21:11:35   เปิดอ่าน 681  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง