แนวทางการวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่เขียน 11/1/2556 16:15:56     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:46:07
เปิดอ่าน: 3072 ครั้ง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากการเข้าร่วมรับฟังอธิการกล่าวเปิดโครงการสัมมนา “การถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุงและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 สู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อธิการบดี และรองฯ ยุทธศาสตร์ เสนอแนะแนวทางการวิเคราะห์แผนฯ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไว้ดังนี้

อ่านต่อที่นี้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=229
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ » ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินโค...
ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน รุ้งทอง เขื่อนขัน  วันที่เขียน 12/9/2562 16:08:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 16:43:05   เปิดอ่าน 605  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ » สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)”
สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)” 1. หลักสูตรสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และควรระบุให้นักศึกษา “เรียนรู้...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน ธิดารักษ์ รัตนมณี  วันที่เขียน 24/8/2561 10:38:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 21:26:07   เปิดอ่าน 1534  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง