ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
18133 โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
18132 โครงการ "การบริโภคนิยมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 16,000.00  บาท
18090 โครงการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
น.ส. ตรีชฎา สุวรรณโน
น.ส. จิรภรณ์ ใจอ่อน
งบประมาณเงินรายได้  : 11,000.00  บาท
18088 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรมูลค่าสูง จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
นาง ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
18028 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
น.ส. จิรภรณ์ ใจอ่อน
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18021 โครงการ Well-being@Chumphon
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 36,000.00  บาท
18011 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
น.ส. ฐิตาภรณ์ ปิโม
น.ส. ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น
นางสาว เพชรณี ศรีมูล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18006 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
อาจารย์ ดร. เชษฐ์ ใจเพชร
อาจารย์ ดร. ภาวิดา รังษี
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17999 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ชุมพล อังคณานนท์
งบประมาณเงินรายได้  : 11,448.00  บาท
17976 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ปีการศึกษา 2565-2566
อาจารย์ ดร. ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
งบประมาณเงินรายได้  : 61,700.00  บาท
17973 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
น.ส. เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี
น.ส. สุวนันท์ สุวรรณเนาว์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,800.00  บาท
17922 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ) ประจำปี 2565
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17921 โครงการ "การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ (RUCA)"
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
17920 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนพืช และสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุ่มการประมงและทรัพยากรทางทะเล) ประจำปี 2565
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17914 โครงการ "ทำด้วยใจให้ด้วยรัก ส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ 2565"
น.ส. สายทอง สุจริยาพงศ์พร
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17830 โครงการใช้ไส้เดือนดินพันธุ์ขี้ตาแร่ และพันธุ์ (AF) ในการย่อยสลายเปลือกทุเรียนในเขตอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17829 โครงการจัดการพลังงานทางเลือกของชุมชนอย่างยั่งยืน
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17828 โครงการอนุรักษ์และการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบบบูรณาการ
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17827 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสกัดสมุนไพรในการสร้างผลิตภัณฑ์
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17826 โครงการควบคุมศัตรูโดยชีววิธีเพื่อรองรับระบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ระบบเกษตรแบบปลอดภัย (GAP) และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในเชิงการค้า
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17825 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ดเพื่อรองรับระบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ระบบเกษตรแบบปลอดภัย (GAP) และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในเชิงการค้า
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17824 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยปลูกแบบผสมผสานในสวนทุเรียน จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17822 โครงการส่งเสริมชุมชนเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบนดินด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่บำบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17821 โครงการส่งเสริมชุมชนการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกินพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17820 โครงการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตจังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17819 โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
อาจารย์ ปณิดา กันถาด
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17782 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร. ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
17744 โครงการ "ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564"
น.ส. เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี
งบประมาณเงินรายได้  : 32,000.00  บาท
17742 โครงการ "คลีนิคกฎหมาย"
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17717 โครงการ "สำนักงานสีเขียว Green office มุ่งสู่ Well being มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
น.ส. ตรีชฎา สุวรรณโน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
17706 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
น.ส. ธนัญญา กรดสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17681 โครงการปรับปรุงและบูรณาการฐานการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
17677 โครงการ "การศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า"
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 438,750.00  บาท
17674 โครงการ "การพัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) ปีที่ 4"
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 30,000.00  บาท
17673 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565
นาย สุวินัย เลาวิลาศ
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17671 โครงการ "สภาอาสา แม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564"
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,270.00  บาท
17670 โครงการประชุมเครือข่ายสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 12,560.00  บาท
17669 โครงการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 3,145.00  บาท
17668 โครงการ "ปันรักปันน้ำใจสู่ชุมชนและสู้ภัยโควิด-19"
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
งบประมาณเงินรายได้  : 22,950.00  บาท
17667 โครงการ "สานสัมพันธ์พี่น้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใต้ #เรียนแม่โจ้นะรู้ยัง"
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17666 โครงการ What is MEAJO พี่อยากบอกน้องรู้ยัง
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17664 โครงการ "แม่โจ้อาสาพัฒนา"
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
17662 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติ “นักศึกษาดีเด่น” มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
17661 โครงการ "เลือกตั้งคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564"
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,110.00  บาท
17660 โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2565"
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17659 โครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564"
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17658 โครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา"
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 5,900.00  บาท
17657 โครงการ "พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2565"
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 19,400.00  บาท
17656 โครงการ "ร้อยชนิดพันธุ์ไผ่สู่ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
นาย สุวินัย เลาวิลาศ
นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 11,450.00  บาท
17559 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 19,400.00  บาท
17558 โครงการประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่องาน "สถานการณ์ท่องเที่ยวในวิกฤตโควิด-19"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
17529 โครงการ "จัดทำระบบสื่อความหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17528 โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่อย่างบูรณาการ
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
17527 โครงการ "เส้นทางศึกษาชีววิทยาของเสม็ดแดงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในจังหวัดชุมพร"
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17526 โครงการ "การอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรคและแมลงในต้นหน้าวัว และกล้วยไม้สกุล Phalaenopsis"
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 86,400.00  บาท
17525 โครงการ "ศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟทอฟธอรา (Phytophthora palmivora) สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน"
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17522 โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเสม็ดเพื่อใช้ประโยชน์ในการสลบสัตว์น้ำและเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ"
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 106,500.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 2,597,783.00  บาท