ลำดับรายชื่อหน่วยงานวิสัยทัศน์พันธกิจปรัชญาประวัติ
001. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
002. คณะบริหารธุรกิจ
003. คณะผลิตกรรมการเกษตร
004. คณะพยาบาลศาสตร์
005. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
006. คณะวิทยาศาสตร์
007. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
008. คณะศิลปศาสตร์
009. คณะเศรษฐศาสตร์
010. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
011. คณะสัตวแพทยศาสตร์
012. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
013. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
014. ฟาร์มมหาวิทยาลัย
015. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
016. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
017. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
018. โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้
019. วิทยาลัยนานาชาติ
020. วิทยาลัยบริหารศาสตร์
021. วิทยาลัยพลังงานทดแทน
022. ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
023. ศูนย์ภาษา
024. ศูนย์วิจัยพลังงาน
025. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
026. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
027. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
028. ศูนย์อาคารที่พัก
029. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
030. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
031. สภานักศึกษา
032. สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
033. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
034. สำนักงานมหาวิทยาลัย
035. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
036. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
037. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
038. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
039. สำนักหอสมุด
040. องค์การนักศึกษา
041. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร