สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 67 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 582 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 768 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 474 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 576 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 18 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 1,123 คน , ยังไม่ทำงาน : 477 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 118 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 88 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 57 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 57 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 15 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วก)
Faculty of Engineering&Agro-Industry
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0-5387-8113     โทรสาร 0-5387-8113
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

คณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

น.ส.ปวริศา ศรีสง่า

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

น.ส.รัชนี ทัศเกตุ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นายอดุลย์ โพธิ

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.รัชนี ทัศเกตุ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางวิภาวรรณ ผาภูมิ

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ