สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 66 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 582 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 825 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 483 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 733 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 18 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 1,179 คน , ยังไม่ทำงาน : 500 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 158 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 107 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 78 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 76 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 15 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วก)
Faculty of Engineering&Agro-Industry
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0-5387-8113     โทรสาร 0-5387-8113
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม

คณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงานคลัง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมและจัดหารายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

นางวิภาวรรณ ผาภูมิ

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
...  

นายอดุลย์ โพธิ

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

น.ส.ปวริศา ศรีสง่า

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

น.ส.รัชนี ทัศเกตุ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

น.ส.รัชนี ทัศเกตุ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางวิภาวรรณ ผาภูมิ

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ