โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 38 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 26 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 362 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 1 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 60 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 0 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
สำนักหอสมุด ()
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » สำนัก » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

นางอริศรา สิงห์ปัน

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด
...  

น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์

ผู้อำนวยการ กองบริหารงานสำนักหอสมุด
...  

น.ส.นภัสกร โชติธนานันท์

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริการสารสนเทศ
...  

นายสิทธิชัย วิมาลา

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ
...  

น.ส.ศิริพร ยาวิชัย

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

น.ส.ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ