สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 9 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 0 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 30 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 0 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 1 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 2 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 2 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ()
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร

ผู้อำนวยการ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
...  

น.ส.เมธิณี วันดี

หัวหน้างาน งานจัดการประชุม
...  

นางเพ็ญนภา กันทะตา

หัวหน้างาน งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล
...  

นางสรัญญา อาษาไชย

หัวหน้างาน งานอำนวยการ