โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 2,209 คน

งานวิจัย

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 6,307 งาน

โครงการ

จำนวนโครงการทั้งหมด : 12,477 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 3,935 งาน

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 13,597 คน

หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 52 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

มีงานทำ : 19,437 คน , ยังไม่ทำงาน : 8,132 คน

ผลงานนักศึกษา

จำนวนผลงานทั้งหมด : 1,529 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

จำนวนผลงานทั้งหมด : 929 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 2,080 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

จำนวนรางวัลทั้งหมด : 194 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 14 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 123 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.)
Meajo university
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้