โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 2,244 คน

งานวิจัย

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 5,999 งาน

โครงการ

จำนวนโครงการทั้งหมด : 11,852 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 3,617 งาน

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 15,673 คน

หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 52 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

มีงานทำ : 17,146 คน , ยังไม่ทำงาน : 7,160 คน

ผลงานนักศึกษา

จำนวนผลงานทั้งหมด : 1,513 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

จำนวนผลงานทั้งหมด : 837 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 1,880 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

จำนวนรางวัลทั้งหมด : 192 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 11 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 122 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.)
Meajo university
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้