โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 2,321 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 6,810 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 16,224 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 5,384 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 16,872 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 56 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 26,094 คน , ยังไม่ทำงาน : 10,148 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 3,266 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 1,953 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 3,172 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 323 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 14 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 126 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.)
Meajo university
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ