โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 2,304 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 6,810 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 15,659 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 5,278 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 18,084 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 56 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 24,714 คน , ยังไม่ทำงาน : 9,796 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 3,244 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 1,854 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 3,023 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 318 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 14 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 126 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.)
Meajo university
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้