สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 86 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 33 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 262 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 15 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 51 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 0 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ()
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
...  

น.ส.พรินทร บุญเรือง

ผู้อำนวยการ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
...  

อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
...  

อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
...  

นายเดชา ผิวผ่อง

หัวหน้างาน งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
...  

ดร.สราวุธ สอนใจ

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
...  

นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์

หัวหน้างาน งานการเงินและพัสดุ
...  

น.ส.นิวัติ ช่างซอ

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
...  

นายธีรพล สุวรรณ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
...  

น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
...  

น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร