สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 55 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 235 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 477 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 200 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 560 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 15 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 583 คน , ยังไม่ทำงาน : 190 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 48 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 33 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 117 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 29 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (สถ)
Faculty of Architecture and Environmental Design
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0-5387-5350     โทรสาร 0-5387-5355
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร

คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม

ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช

ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

นายธวัชชัย มานิตย์

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

นายสุรพล บุญยืน

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ