สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 53 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 236 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 535 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 214 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 469 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 15 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 645 คน , ยังไม่ทำงาน : 221 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 74 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 49 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 161 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 30 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 2 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (สถ)
Faculty of Architecture and Environmental Design
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0-5387-5350     โทรสาร 0-5387-5355
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร

คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด

ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม

ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

นายธวัชชัย มานิตย์

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
...  

น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

นายสุรพล บุญยืน

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ