สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 102 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 164 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 776 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 18 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 63 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 0 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ()
Office of Agri Research and Extension
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0-5387-3850-63     โทรสาร -
วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

ปรัชญา

มุ่งพัฒนาและบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน

พันธกิจ / ภาระหน้าที่
1.ส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 2.บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 3.สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ 4.ประสานงานเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่าย 5.ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชและสัตว์
ประวัติ
ในปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ หรือที่เรียกว่า มหาวิทยาลัยนอกระบบ สำนักวิจัยฯ มีการเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อย ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 และปรับตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 1.กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - งานบริการและธุรการ - งานคลังและพัสดุ - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 2.กองบริหารงานวิจัย - งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย - งานบริหารเงินทุกวิจัย - งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย 3.กองบริหารงานบริการวิชาการ - งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ - งานปรับปรุงและขยายพันธุ์และสัตว์ - งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ - งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
...  

นายสมยศ มีสุข

ผู้อำนวยการ กองบริหารงานวิจัย
...  

นางวนิดา เมืองมูล

ผู้อำนวยการ กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
...  

นายนิคม วงศ์นันตา

ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบริการวิชาการ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
...  

น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี

หัวหน้างาน งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
...  

นายสมยศ มีสุข

หัวหน้างาน งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
...  

นางวนิดา เมืองมูล

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นายนิคม วงศ์นันตา

หัวหน้างาน งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
...  

น.ส.รังสิมา อัมพวัน

หัวหน้างาน งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
...  

นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

น.ส.เกศณี จิตรัตน์

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

นางจิรนันท์ เสนานาญ

หัวหน้างาน งานบริหารเงินทุนวิจัย
...  

นางทิพย์สุดา ปุกมณี

หัวหน้างาน งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
...  

นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์

หัวหน้างาน งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย