สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 49 คน

งานวิจัย

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 252 งาน

โครงการ

จำนวนโครงการทั้งหมด : 341 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 153 งาน

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 875 คน

หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 14 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

มีงานทำ : 746 คน , ยังไม่ทำงาน : 232 คน

ผลงานนักศึกษา

จำนวนผลงานทั้งหมด : 44 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

จำนวนผลงานทั้งหมด : 38 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 55 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

จำนวนรางวัลทั้งหมด : 31 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สศ)
N/A
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0 5335 3831-4     โทรสาร 5335 3830
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย

คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

นางแสงจันทร์ ศรีวังพล

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

นางแสงจันทร์ ศรีวังพล

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

นางรจนา อุดมรักษ์

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ