สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 48 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 274 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 397 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 177 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 840 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 17 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 1,068 คน , ยังไม่ทำงาน : 288 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 50 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 47 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 59 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 31 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สศ)
N/A
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0 5335 3831-4     โทรสาร 5335 3830
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย

คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

นางรจนา อุดมรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

น.ส.อรทัย ปรีชา

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

นางรจนา อุดมรักษ์

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ