สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 52 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 274 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 425 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 189 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 827 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 17 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 1,227 คน , ยังไม่ทำงาน : 305 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 61 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 52 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 72 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 39 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สศ)
N/A
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0 5335 3831-4     โทรสาร 5335 3830
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย

คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

นางรจนา อุดมรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางจิราพรรณ เคหา

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

นายโยธิน นันตา

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
...  

น.ส.อรทัย ปรีชา

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ