สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 1 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 2 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 16 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 0 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 1 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 0 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยพลังงาน ()
Maejo Energy Research Center
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » หน่วยงานแบบวิสาหกิจ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์วิจัยพลังงาน
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 053-875140, 053-878333     โทรสาร 053-878333
วิสัยทัศน์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาค
ปรัชญา

N/A

พันธกิจ / ภาระหน้าที่

พันธกิจ

  •  วิจัยและพัฒนาพลังงานที่ตอบสนองด้านพลังงานทุกภาคส่วนของสังคม
  • สร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่เชิงพาณิชย์
  • สนับสนุนและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพลังงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่มีคุณภาพทั้งทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองด้านพลังงานทุกภาคส่วนของสังคม
  • เพื่อสาธิต ผลิต และพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านพลังงานสำหรับการเผยแพร่เชิงพาณิชย์
  • เพื่อสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนทางด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย
ประวัติ

N/A

...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์วิจัยพลังงาน