สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 52 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 155 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 163 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 209 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 1,134 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 22 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 1,308 คน , ยังไม่ทำงาน : 772 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 174 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 45 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 16 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 7 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ()
School of Administrative Studies
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0-5387-3903-5     โทรสาร 0-5387-3904
วิสัยทัศน์
องค์การคุณภาพที่พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารแก่สังคม
(Organization for Quality of Competencies Development in Administration for Society)
ปรัชญา
ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า (A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
 1. พัฒนาการเรียนการสอนด้านการบริหารแก่บุคคลและองค์การทุกระดับ
 2. สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร
 3. บูรณาการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
 4. เสริมสร้างศักยภาพในการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. สร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ?

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านการบริหารแก่บุคคคลและองค์การทุกระดับ
 2. เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร 
 3. เพื่อบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
 4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
ประวัติ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 5/2547 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการภายใน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ให้เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย มีนโยบายในการทำงานเชิงรุก เพื่อการศึกษา วิจัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางบริหารศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมคุณธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

     ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานในกำกับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

     ได้รับการแบ่งสำนักงานผู้อำนวยการ ให้เป็นหน่วยงานภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองหรือภาควิชา พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

     ได้รับการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแบ่งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่างาน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ดังนี้

 1. งานบริหารและธุรการ 
 2.  งานคลังและพัสดุ 
 3. งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 
 4. งานบริการวิชาการและวิจัย 
 5. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

      วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตั้งอยู่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์
...  

อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
...  

อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
...  

อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
...  

นางอรทัย ใจป้อ

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
...  

นายภิมุข รอยไทย

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นายมณเฑียร คำใจ

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นางนิตยา ไพยารมณ์

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

นายมรรค คงดี

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา