สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 144 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 833 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 1,226 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 665 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 2,256 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 43 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 3,906 คน , ยังไม่ทำงาน : 1,928 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 844 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 416 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 138 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 8 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 2 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะผลิตกรรมการเกษตร (ผก)
Faculty of Agricultural Production
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0-5387-3340     โทรสาร 0-5349-8157
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ

คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

อาจารย์วินัย แสงแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหารายได้และกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

นางอารีรักษ์ วิชัยศรี

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์

หัวหน้าภาค ภาควิชาอารักขาพืช
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์

หัวหน้าภาค สาขาพืชสวนประดับ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.สห ตุลพงศ์

หัวหน้าภาค สาขาไม้ผล
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู สุวรรณพรสกุล

รองหัวหน้าภาค ภาควิชาอารักขาพืช
...  

นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นางพิกุล นิลวาส

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

นางอารีย์ นามเมือง

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นายเขต ศรีพรรณ

หัวหน้างาน งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
...  

นางอัมพร เทพศิริ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ