สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 177 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 777 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 978 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 469 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 2,176 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 41 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 2,830 คน , ยังไม่ทำงาน : 1,517 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 309 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 165 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 86 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 8 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 1 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะผลิตกรรมการเกษตร (ผก)
Faculty of Agricultural Production
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0-5387-3340     โทรสาร 0-5349-8157
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

นางกนกพร นันทดี

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์

หัวหน้าภาค ภาควิชาอารักขาพืช
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์

หัวหน้าภาค สาขาพืชสวนประดับ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.สห ตุลพงศ์

หัวหน้าภาค สาขาไม้ผล
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู สุวรรณพรสกุล

รองหัวหน้าภาค ภาควิชาอารักขาพืช
...  

น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายกิจการพิเศษ
...  

นางอารีย์ นามเมือง

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางอารีรักษ์ วิชัยศรี

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นายเขต ศรีพรรณ

หัวหน้างาน งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
...  

นางอัมพร เทพศิริ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ