สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 171 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 837 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 1,118 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 583 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 2,180 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 43 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 3,623 คน , ยังไม่ทำงาน : 1,855 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 512 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 219 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 122 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 8 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 2 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะผลิตกรรมการเกษตร (ผก)
Faculty of Agricultural Production
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0-5387-3340     โทรสาร 0-5349-8157
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ

คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

อาจารย์วินัย แสงแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

นางอารีรักษ์ วิชัยศรี

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์

หัวหน้าภาค ภาควิชาอารักขาพืช
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์

หัวหน้าภาค สาขาพืชสวนประดับ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.สห ตุลพงศ์

หัวหน้าภาค สาขาไม้ผล
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู สุวรรณพรสกุล

รองหัวหน้าภาค ภาควิชาอารักขาพืช
...  

นางพิกุล นิลวาส

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายกิจการพิเศษ
...  

นางอารีรักษ์ วิชัยศรี

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นายเขต ศรีพรรณ

หัวหน้างาน งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
...  

นางอารีย์ นามเมือง

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางอัมพร เทพศิริ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ