สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 26 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 75 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 139 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 85 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 94 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 9 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 11 คน , ยังไม่ทำงาน : 0 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 76 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 24 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 9 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 1 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
วิทยาลัยนานาชาติ (-)
International College
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » วิทยาลัย » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ -     โทรสาร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  
...  

อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา

รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
...  

อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
...  

Dr.Prakash Murgeppa Bhuyar

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
...  

น.ส.รดาพร ทองมา

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
...  

น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.รดาพร ทองมา

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

นางเกษราภรณ์ ทองสุก

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา