สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 1 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 6 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 7 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 0 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 1 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 0 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ()
Orchid and Ornamental Horticuture Center
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » หน่วยงานแบบวิสาหกิจ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 053-873067     โทรสาร 053-873065
วิสัยทัศน์

N/A

ปรัชญา

N/A

พันธกิจ / ภาระหน้าที่
  • การให้บริการขยายพันธุ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
  • การให้บริการห้องประชุมสำหรับจัดสัมมนา ประชุม และฝึกอบรแก่ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • การสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา
  • การให้บริการทางวิชาการและคำแนะนำเกี่ยวกับกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

 

ประวัติ

โครงการจัดตั้งศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ สำนักงานอธิการบดี ได้รับความเห็นชอบให้แบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานเลขานุการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ (เทียบเท่าคณะ) และให้ยุบเลิกศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับให้แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ
  • เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยสู่ตลาดโลก
  • เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา วิจัยด้านการจำแนกตรวจสอบสายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้มีความเหมาะสมแก่สภาพสิ่งแวดล้อมและตลาด
  • เพื่อเป็นศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและจัดนิทรรศการต่าง ๆ
...  

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี

ผู้อำนวยการ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ