สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 44 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 54 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 483 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 38 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 1,108 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 4 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 461 คน , ยังไม่ทำงาน : 103 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 135 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 21 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 90 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 17 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 6 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 23 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (สส)
Faculty of Information and Communication
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 3297, 3299, 3302     โทรสาร 053 873-301
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์

คณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
...  

นางศิริพรรณ ขยัน

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
...  

น.ส.อุรัชชา สุวพานิช

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

น.ส.กะรัต เทพศิริ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.เพียรสว่าง บูชา

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นายสมพร เกตุตะคุ

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา