สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 28 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 145 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 433 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 176 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 710 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 7 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 921 คน , ยังไม่ทำงาน : 408 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 95 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 93 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 38 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 0 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (พท)
School of Tourism Development
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 053-873296, 053-873291, 053-873269, 053-873023     โทรสาร 053-873261
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช

คณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
...  

อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย

รองคณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
...  

นางนวนจันทร์ ทองมา

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นายสมพงศ์ สมศรี

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

น.ส.ศิริพร ดวงดี

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

นางดวงใจ ไพพงค์

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ