สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 327 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 86 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 2,526 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 57 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 1,210 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 6 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 2 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 26 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.)
Office of University
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » สำนักงานมหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 053-873000, 053-878301     โทรสาร 053-498862
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

นางอรทัย เป็งนวล

ผู้อำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
...  

นางจุดารัตน์ ชิดทอง

ผู้อำนวยการ กองพัฒนาคุณภาพ
...  

นางพัชรี คำรินทร์

ผู้อำนวยการ กองกลาง
...  

นางกัณณิกา ข้ามสี่

ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
...  

น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

ผู้อำนวยการ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
...  

นางอรณุตรา จ่ากุญชร

ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา
...  

นายประศาสน์ ก้องสมุทร

ผู้อำนวยการ กองตรวจสอบภายใน
...  

นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
...  

นายวุฒิพล คล้ายทิพย์

ผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล
...  

นายธนภัทร ปัญญาวงค์

ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
...  

น.ส.นีร เรียนกุนา

ผู้อำนวยการ กองคลัง
...  

นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์

ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์
...  

นายเชิดพงศ์ รอบเมือง

หัวหน้างาน งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
...  

น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว

หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
...  

นายไพศาล สงวน

หัวหน้างาน งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
...  

นางจีรพรรณ จันทราศัพท์

หัวหน้างาน งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
...  

นายอาทิตย์ แก้วถาวร

หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา
...  

น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

นางกนกวรรณ เครือมณี

หัวหน้างาน งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
...  

นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

หัวหน้างาน งานประชุม
...  

นางพัชรี คำรินทร์

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ

หัวหน้างาน งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
...  

น.ส.บายศรี สุขจิตต์

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ

หัวหน้างาน งานอนามัยและพยาบาล
...  

น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย

หัวหน้างาน งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
...  

นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน

หัวหน้างาน งานประสานงาน
...  

น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล

หัวหน้างาน งานสภาพนักงาน
...  

นางจุดารัตน์ ชิดทอง

หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
...  

น.ส.มยุรี แก้วประภา

หัวหน้างาน งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
...  

นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์

หัวหน้างาน งานจัดการพลังงาน
...  

นายกิติชัย มหาวรรณ์

หัวหน้างาน งานระบบสาธารณูปโภค
...  

นายณภัทร แก่นสาร์

หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักศึกษา
...  

น.ส.วิไลพร นามวงค์

หัวหน้างาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
...  

นางจิราพร สุนันทานนท์

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

น.ส.รัศมี อภิรมย์

หัวหน้างาน งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
...  

ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว

หัวหน้างาน งานการกีฬา
...  

นายสุชาติ จันทร์แก้ว

หัวหน้างาน งานสวัสดิการ
...  

น.ส.ศรินรา ภีระคำ

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

นางอรทัย เป็งนวล

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

น.ส.อรอนงค์ คำยอง

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์

หัวหน้างาน งานตรวจสอบสายที่ 2
...  

นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ

หัวหน้างาน งานตรวจสอบสายที่ 3
...  

น.ส.อาภาพร ขุนคง

หัวหน้างาน งานตรวจสอบสายที่ 1
...  

นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย
...  

น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาต่างประเทศ
...  

น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด

หัวหน้างาน งานบริหารการเงิน 2
...  

น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา

หัวหน้างาน งานบริหารข้อมูลการบัญชี
...  

น.ส.สวิตตา สิงห์คำ

หัวหน้างาน งานบริหารการเงิน 1
...  

น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ

หัวหน้างาน งานบริหารพัสดุ
...  

นางโสภา สุทธิยุทธ์

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
...  

น.ส.บงกชชนก เมธีวุฒิวงศ์

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
...  

น.ส.นิตยา ใจกันทา

หัวหน้างาน งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
...  

นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต

หัวหน้างาน งานหอพัก
...  

น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

นางสกุณา เชาวพ้อง

หัวหน้างาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
...  

นายบรรพต โตสิตารัตน์

หัวหน้างาน งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
...  

นางวันทินี ปิ่นแก้ว

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล

หัวหน้างาน งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
...  

น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

นางมยุรา ชูทอง

หัวหน้างาน งานวิจัยสถาบัน
...  

นายประวิทย์ วิมานทอง

หัวหน้างาน งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
...  

นางรุ่งนภา รินคำ

หัวหน้างาน งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
...  

นายวิทชัย สุขเพราะนา

หัวหน้างาน งานดนตรีและนันทนาการ
...  

นายดำรงศักดิ์ จุฑาเกตุ

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางพรสวรรค์ นักดนตรี

หัวหน้างาน งานอำนวยการ
...  

นายวรุณสิริ สุจินดา

หัวหน้างาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
...  

นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์

หัวหน้างาน งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
...  

น.ส.ภัคจิรา วิจิตร

หัวหน้างาน งานทะเบียนประวัติ