โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 174 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 258 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 955 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 215 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 1,182 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 20 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 877 คน , ยังไม่ทำงาน : 246 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 15 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 8 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 140 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 4 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 2 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะศิลปศาสตร์ (ศป)
Faculty of Liberal Arts
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 053-873288, 053-873293     โทรสาร 053-873293
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร

คณบดีคณบดีศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
...  

อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
...  

อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์
...  

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล คณะศิลปศาสตร์
...  

อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์
...  

น.ส.ยุภา วิเศษศร

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
...  

น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

น.ส.พนิดา พละปัญญา

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์ ขัติยะ

หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ)
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง

หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก)
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อุ่นใจ

หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์)
...  

อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร

หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด

รองหัวหน้างาน (กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
...  

อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง

รองหัวหน้างาน (กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ)