โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 137 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 253 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 761 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 205 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 983 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 20 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 659 คน , ยังไม่ทำงาน : 205 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 8 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 4 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 84 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 1 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 2 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
คณะศิลปศาสตร์ (ศป)
Faculty of Liberal Arts
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 053-873288, 053-873293     โทรสาร 053-873293
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร

คณบดีคณบดีศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
...  

อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล คณะศิลปศาสตร์
...  

อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น

ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์
...  

น.ส.ยุภา วิเศษศร

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
...  

น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ
...  

น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

น.ส.พนิดา พละปัญญา

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์ ขัติยะ

หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ)
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง

หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก)
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อุ่นใจ

หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์)
...  

อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร

หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด

รองหัวหน้างาน (กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
...  

อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง

รองหัวหน้างาน (กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ)