สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 31 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 254 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 432 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 715 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 559 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 14 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 710 คน , ยังไม่ทำงาน : 290 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 205 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 212 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 86 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 4 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 12 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ()
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง

คณบดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

Assoc. Prof. Dr.Rameshprabu Ramaraj

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

นางผ่องรักษ์ ยศเดช

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

นางจิราพร ดุษฎี

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

ดร.กมลดารา เหรียญสุวรรณ

หัวหน้างาน งานวิจัยและบริการวิชาการ