สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 27 คน

งานวิจัย

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 205 งาน

โครงการ

จำนวนโครงการทั้งหมด : 308 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 495 งาน

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 629 คน

หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 9 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

มีงานทำ : 454 คน , ยังไม่ทำงาน : 180 คน

ผลงานนักศึกษา

จำนวนผลงานทั้งหมด : 146 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

จำนวนผลงานทั้งหมด : 149 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 40 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

จำนวนรางวัลทั้งหมด : 0 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ()
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง

คณบดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

Dr.Rameshprabu Ramaraj

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
...  

นางจิราพร ดุษฎี

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ

หัวหน้างาน งานวิจัยและบริการวิชาการ