สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 170 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 476 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 1,020 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 484 งาน

นักศึกษา

Chart.
จำนวนนักศึกษาคงเหลือ : 1,229 คน

หลักสูตร

Chart.
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด : 48 หลักสูตร

การมีงานทำของบัณฑิต

Chart.
มีงานทำ : 2,872 คน , ยังไม่ทำงาน : 1,126 คน

ผลงานนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 76 งาน

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา

Chart.
จำนวนผลงานทั้งหมด : 63 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 73 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 5 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ()
Maejo University-Phrae Campus
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ (66)54 648593-5     โทรสาร (66)54 648596
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมของชุมชนล้านนาตะวันออก
ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา  อดทน  สู้งาน  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

พันธกิจ / ภาระหน้าที่
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้น ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของคน ทุกระดับ
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 6. สร้างและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
 7. ?

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ไปยังผู้ด้วยโอกาส และประชากรที่มี ความต้องการในการพัฒนาตนเองในทุกระดับ เพื่อพัฒนาตนเองในทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
 3. เพื่อสร้างงานวิจัย ในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาทางด้าน การเรียนการสอนแก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยืน
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ เป็น แหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ ทางวิชาการ วิชาชีพ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรด้านการ ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
ประวัติ
ปีพ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 10 แห่ง ขยายวิทยาเขต/ขยายพื้นที่การสอนไปยังภูมิภาคในพื้นที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ให้เป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติ ” ตามหนังสือที่ นร (สส) 1201/65 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2538 จึงเรียกโครงการนี้ว่า โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ” เป็นส่วนราชการหนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในแรกเริ่มการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แต่งตั้งผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแพร่ เป็นคณะกรรมการบริการโครงการจัดตั้ง และระดมสมองในการดำเนินแผนงานแม่บทด้านวิชาการและว่าจ้างบริษัทเซาท์เทอร์นเอ็นจิเนียร์จำนวนเงิน 2.14 ล้านบาท ศึกษาและวางแผนแม่บททางกายภาพในปี พ.ศ. 2538 และเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้ต้องมีการปรับแผนแม่บทให้มีความสอดคล้องกับนโยบายภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยเองโดยให้มีการพัฒนาเป็นวิทยาเขตขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาในท้องถิ่น เมื่อได้รับการเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในปี 2542 ในชื่อว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ”( Maejo University Phrae Campus) ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 3 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 และได้เปิดทำการเรียนการสอนในปี พศ /2543
...  

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข

คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
...  

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี

รองคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม

รองคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
...  

อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร

รองคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
...  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม

ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
...  

น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
...  

นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ

หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
...  

นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์

หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
...  

น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์

หัวหน้างาน งานบริการวิชาการและวิจัย
...  

นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์

หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ
...  

นางปรียฉัตร บุนนาค

หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ