สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 0 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 0 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 0 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 0 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 0 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 0 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ()
โครงสร้างหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัย » หน่วยงานแบบวิสาหกิจ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 0 5387 5490-6     โทรสาร 0 5387 5489
วิสัยทัศน์

เป็นสำนักพิมพ์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ทันสมัยมีความเป็นเลิศด้านการบริการและผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพในระดับภูมิภาค

ปรัชญา

มุ่งมั่นผลิตหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
ด้วยบริการประทับใจ

พันธกิจ / ภาระหน้าที่

1. ดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพ คุ้มราคา สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
2. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการตลาดเชิงรุก
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและมีควา

ประวัติ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช เป็นอธิการบดีในขณะนั้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตตำรา ผลงานวิชาการและเอกสารประกอบการสอนให้แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อมาในปี 2553 สำนักพิมพ์ฯ ได้ขยายการให้บริการ โดยจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีระบบดิจิตอล เพื่อให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายมากขึ้น